En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Teach for Sweden-lärare i fler klassrum

Jag hoppas att ni inte missade den rapport om Skolans rekryteringsutmaningar som vi presenterade för några veckor sedan? I den beskriver vi de många olika vägar som vi måste gå för att få tillräckligt många lärare i våra klassrum när eleverna åren framöver blir allt fler.

Vi behöver pröva nya sätt att organisera arbetet i skolan och öppna för många olika sätt att nå en lärarexamen. Ett exempel på det senare är Teach for Sweden. De studenter som antas inom detta program är ämnesbehöriga när de påbörjar sin 2-åriga utbildning. De arbetar i skolan samtidigt läser de in en kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Vid senaste tillfället när våra politiker träffas på SKL, i Utbildningsberedningen, fick vi höra om årets antagning, där 600 sökande är med i urvalet. Nu vill Teach for Sweden starta samarbete med än fler huvudmän och skolor för att kunna anta så många som möjligt till programmet.

Kan detta program vara en del i din kommun och din skolas kompetensförsörjning? Vill du vara med och har en skola som vill vara med på resan för en Teach for Sweden-student att bli en behörig lärare så kan du anmäla till intresse här: http://www.teachforsweden.se/

Per-Arne Andersson

Avdelningschef

Be Sociable, Share!

  Likvärdig förskola kräver utrymme att göra olika

  Debatten kring förskolan fortsätter. Nu är det Förskoleupproret som går ut med medarbetares berättelser i kampanjen #pressatläge. I centrum står frågan om gruppstorlekar.

  Som arbetsgivare måste vi givetvis ta signaler om brister i arbetsmiljön på allvar. Det är viktiga berättelser som tillsammans med många goda exempel bidrar till att vi gemensamt och ständigt kan utveckla den svenska förskolan och öka likvärdigheten. Det innebär att höja utbildningsnivån där den är låg, att använda kompetensen rätt och att styra resurser dit de gör störst nytta.

  Maxtak ger oönskade konsekvenser

  Jag vill reda ut en vanlig missuppfattning. SKL tycker inte att gruppstorlekar är oviktiga. Det är en av flera faktorer som påverkar förskolans kvalitet. Men frågan är inte så enkel, och svaret är inte ett lagstadgat tak. Det finns ingen siffra som garanterar kvalitet och likvärdighet i alla förskolor. Likvärdighet innebär tvärtom att kunna göra olika och att styra resurserna dit de behövs bäst. Det kan vi bli bättre på.

  Ett tak för gruppstorlekar innebär risker. Ponera ett tak på 15 barn per grupp. De största grupperna skulle förvisso bli mindre. Men det finns oerhört välfungerande barngrupper som har fler än 15 barn. Det finns också barngrupper som är, och behöver vara, betydligt mindre än så. Gruppen kanske har många barn i behov av särskilt stöd, eller brist på utbildade medarbetare. Eftersom resurser är ändliga är risken att taket skulle leda till att just de grupper som behöver vara riktigt små blir större. De mest utsatta riskerar att drabbas, inte minst i kommunernas tillväxtområden.

  Riktmärken är inte krav

  Sedan 2016 finns riktmärken för gruppstorlekar i kommentartexten till Skolverkets allmänna råd för förskolans måluppfyllelse. Riktmärkena är endast vägledande och den lämpliga storleken beror på en rad faktorer. Problemet är när riktmärkena tolkas som något de aldrig var avsedda att vara – ett tak som aldrig får överstigas. Ett annat problem är när det tolkas som att det är möjligt att nå dem över en natt. Så är det givetvis inte. Att bygga nya lokaler och att utbilda fler förskollärare tar tid. Riktmärkena är alltså inga krav.

  Det som däremot inte är valbart är att följa skollagen, som säger att huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Enligt Skolinspektionens statistik för 2017 har endast sex procent av de tillsynade huvudmännen brister inom detta område.

  Kommunerna tar ansvar för barngruppernas storlek

  Så många som 233 kommuner har sökt statsbidrag för minskade barngrupper. Enligt Kommunalarbetaren har hela tre fjärdedelar av dem målsättning att nå riktmärkena, trots att de inte är bindande. Det innebär inte att resterande kommuner inte arbetar för mindre barngrupper – de flesta har egna målsättningar.

  På 20 år har antalet barn i förskolan ökat från 360 000 till en halv miljon. Trots detta har både personaltäthet och gruppstorlekar länge varit konstanta. 2016 var ett trendbrott. När statistiken för 2016 släpptes förra våren hade en genomsnittlig grupp minskat med nästan ett barn per grupp. Inte sedan 1992 har den genomsnittliga barngruppen varit mindre.

  Vi ska absolut lyssna och lära av berättelser om brister och behov. Men låt oss inte förringa den positiva utveckling som faktiskt sker här och nu. Båda nyanserna behövs, annars kan vi få en svartmålning som ingen tjänar på.

  Be Sociable, Share!

   Alla måste kliva fram för en stärkt systematisk professionsutveckling

   Så har Björn Åstrands utredning Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utvecklingpresenterats. De flesta av de 700 sidorna handlar om att etablera ett statligt program för lärare och skolledares professionsutveckling. Det finns många goda tankar i detta. Dock ser vi ett antal svårigheter med förslaget.

   SKL delar bilden av att det behövs ett tydligare system för professionsutveckling i svensk skola. Men det finns en övertro på att de olika behov som lärare, skolor och huvudmän har ska lösas genom en statlig styrning av innehåll och form.

   Det lokala perspektivet behöver vara starkare

   Vi menar att ansvar och mandat behöver hänga ihop. De som har ansvar för den kompetens som behövs i den egna skolan ska också ha mandat att styra vilken kompetensutveckling som behövs. Till detta behövs en nationell struktur för att möjliggöra framtida karriärvägar, men det lokala perspektivet behöver vara starkare än det som utredaren nu presenterar.

   Vi ser det som givet att kompetensutvecklingens innehåll och enskilda lärares kompetens och vilka arbetsuppgifter som följer på detta ska bedömas lokalt av de närmaste cheferna. De förslag som läggs har istället en nationell överrock.

   Lärosätena behöver vara nav i ett framtida system

   Utredaren tar heller inte hänsyn till hur svensk arbetsmarknad fungerar eller till hur de lokala behoven och förutsättningarna ser ut på de enskilda skolorna. Inte heller tas samverkan mellan lärosäten och huvudmännen tillräckligt på allvar, dels den samverkan som finns på många håll redan idag, dels att det är denna samverkan som behöver vara ett nav i det framtida systemet. Lärosätena är helt enkelt inte tillräckligt synliga i utredarens förslag.

   För att stärka professionens utveckling behöver såväl arbetsgivare, staten och professionen själva flytta fram positionerna:

   -Staten behöver förbättra utbudet av utbildningar och bidra till en stärkt samverkan med huvudmän och skolor. Vi ser att ett sådant gemensamt ansvarstagande fungerar på en del håll i landet, och att både lärosäten och huvudmän kan bli bättre på andra håll.

   -Professionen behöver kliva fram och ta taktpinnen vad gäller bedömningar av skicklighet inom det egna ansvarsområdet. Självklart är lärosätena och huvudmännen viktiga parter i detta arbete, men professionen bör vara tydlig i att detta är något som inte staten vet bättre än de själva.

   -Arbetsgivarna behöver bli tydligare i att formulera såväl kortsiktiga som långsiktiga behov för medarbetares kompetensutveckling och hur man möjliggör den fortbildning som behövs. Här är ett arbete i gång på många håll, det behöver både intensifieras och spridas.

   Många av dessa utgångspunkter återfinns i utredningen, men trådarna behöver knytas ihop bättre och låta ansvar och mandat följas åt. De behöver också utformas på ett sätt som fungerar på svensk arbetsmarknad.

   Per-Arne Andersson

   Avdelningschef

   Be Sociable, Share!

    Författare:
    Kommentarer: 1
    Kategori: Lärare och yrket
    Etiketter: , ,

    Förskolans kompetensförsörjning – en gemensam utmaning

    Ökade barnkullar och personalbrist innebär stora påfrestningar för förskolan. SKL arbetar intensivt med frågan och många deltar i debatten, senast åtta professorer i Sydsvenskan som efterlyser långsiktiga åtgärder och nytänkande. För inte länge sedan kom även Skolinspektionens omfattande granskning, där bland annat förskolans likvärdighet ifrågasätts.

    På 20 år har antalet barn i förskolan ökat från 360 000 till en halv miljon. En så kraftig utbyggnad får givetvis konsekvenser. Även om många förskolor har en imponerande kvalitet, så tyder mycket på att skillnaderna mellan de bästa och sämsta förskolorna har ökat. Här är kompetensförsörjningen den springande punkten.

    Brist på utbildade förskollärare och barnskötare

    För att bibehålla personaltätheten har kommunerna tvingats anställa allt fler som saknar relevant utbildning för att arbeta med barn. Det har helt enkelt inte funnits tillräckligt många utbildade att tillgå.

    Ett stort skäl till bristen på förskollärare är att staten inte har ökat förskollärarutbildningens kapacitet i samma takt som antalet barn har ökat. Bilden kompliceras ytterligare av att bristen fördelar sig mycket olika över landet. Risken är stor att förskollärartätheten kommer att fortsätta minska, och skillnaderna mellan förskolor att öka, om inte krafttag tas nu för att möta behoven där de är som störst.

    Åtgärder för att trygga kvaliteten

    Utifrån dagens rekryteringsbehov ser jag ett antal åtgärder som väsentliga för att trygga kvaliteten och arbetsmiljön i den svenska förskolan:

    -Staten behöver tillsammans med lärosätena förstärka utbildningskapaciteten. Insatser måste till omgående och behöver även omfatta alternativa vägar till förskollärarexamen. Men det arbetet kommer att ta tid.

    -På kort sikt behövs många fler utbildade barnskötare i förskolan. Flera kommuner, bland annat Örebro och Uppsala, arbetar med att synliggöra detta behov. Vuxenutbildningen är ett viktigt komplement till gymnasieskolans barn- och fritidsprogram.

    -Det behövs också utvecklingsmöjligheter för redan anställda medarbetare, bland annat vägar till barnskötarkompetens för medarbetare utan relevant utbildning samt vägar till förskollärarexamen för barnskötare som vill yrkesväxla.

    -Yrkesroller och ansvar måste tydliggöras och förankras så att kompetensen används rätt. Till exempel har Kungsbacka noga inventerat barnens vistelsetider och olika yrkeskategoriers arbetstider så att rätt kompetens nyttjas fullt ut när de flesta barnen är på plats.

    En gemensam utmaning

    Som huvudmän har vi ett stort ansvar i hur vi förmedlar och synliggör behovet av medarbetare. Från SKL:s sida inventerar vi under det kommande året utbildningskapaciteten för förskollärare och barnskötare, vi undersöker kompetensinsatser för medarbetare utan relevant utbildning och ser som arbetsgivare över hur förskolan kan vara en attraktiv arbetsplats.

    Vi har en fantastisk förskola i Sverige. Educare-modellen, som inte separerar omsorg och undervisning utan förenar barns och vårdnadshavares behov av en helhet, lyfts fram som ett föredöme i hela världen. Att vår förskola dessutom är tillgänglig för alla oavsett socioekonomisk bakgrund innebär en viktig kompensatorisk effekt.

    Med de höga ambitioner för kvalitet och tillgänglighet som delas av beslutsfattare, forskare och verksamma inom förskolan, krävs åtgärder från oss alla. Därför vill jag instämma i professorernas rop på åtgärder och nytänkande. Såväl stat och lärosäten som huvudmän behöver kraftsamla och ta ansvar utifrån sina respektive roller.

    Per-Arne Andersson

    Avdelningschef

    Be Sociable, Share!

     Ketchupeffekt i gymnasiepolitiken

     En mängd förslag som berör gymnasieskolan har lagts fram av flera utredningar de senaste åren. Nu betar regeringen i snabb takt av ett antal av dessa. Många viktiga förändringar ligger på bordet och jag har inte möjlighet att kommentera dem alla här på bloggen. Men jag vill uppmana huvudmän och rektorer att följa utvecklingen – nu kommer det att gå fort.

     Två förslag ligger just nu hos Lagrådet inför proposition om någon månad. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström har dessutom tidigare aviserat att hon vill gå vidare med en ny utredning för en ämnesutformad gymnasieskola. Vi får se vilka ytterligare utspel som kommer nu under våren, men jag är ganska säker på att mer är att vänta.

     Bättre förutsättningar för elever att fullfölja

     Lagrådsremissen som kom den 16 februari, En gymnasieutbildning för alla, siktar in sig på åtgärder för att ge elever bättre förutsättningar att fullfölja sina studier. Flera av förslagen berör även andra skolformer. SKL har tidigare tyckt till om många av dessa förslag i vårt yttrande till Gymnasieutredningen.

     Många av åtgärderna är väsentliga för att öka genomströmningen i gymnasieskolan. Med en målsättning om att alla ungdomar ska uppnå en examen behöver vi bli bättre på att utforma stöd under hela utbildningen och lärmiljöer som uppmuntrar närvaro. I mitt tycke borde flexibla lösningar och alternativa studievägar kunna prövas ännu mer – till exempel skulle folkhögskolan lyftas fram som ett alternativ för vissa elever som önskar det.

     Likaså bör vi jobba vidare på smidiga övergångar mellan skolformer med individuella studieplaneringar så att det exempelvis blir enkelt för ungdomar som inte hunnit fullfölja en utbildning i gymnasieskolan att göra det i vuxenutbildningen. (Om du är intresserad av detta vill jag tipsa om den idékonferens som vi håller den 27 april.)

     Rutiner för informationsöverföring behöver anpassas efter de förutsättningar som följer med EU:s dataskyddsförordning GDPR som träder i kraft i maj 2018. Vad gäller dataskyddsförordningens betydelse för skolans informationshantering kan jag rekommendera det stödmaterial som SKL tar fram.

     Ökade möjligheter till högskolebehörighet

     Den andra lagrådsremissen är Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program. Avsikten är att göra yrkesprogrammen mer attraktiva och i högre grad förbereda ungdomar för ett livslångt lärande.

     Förslagen kan bidra i den riktningen och på så sätt vara en viktig faktor för att trygga kompetensförsörjningen. Samtidigt ser jag farhågor vad gäller huvudmännens och skolornas förutsättningar att planera (se vårt tidigare yttrande). För elever som väljer bort de behörighetsgivande kurserna kan skoldagarna komma att innehålla fler håltimmar (vilket vi vet är dåligt för närvaron). Likaså kan det finnas risk att elever upplever de nya yrkesprogrammen som för omfattande, vilket i sin tur möjligen kan bidra till fler avhopp. Åtgärden behöver helt enkelt genomföras på ett klokt sätt för att uppnå önskad effekt.

     Fler val inför gymnasieskolan ställer också krav på studie- och yrkesvägledningen. Detta är något som bör tas upp av den nu pågående SYV-utredningen.

     Var beredd på ketchupeffekt

     Läget kan sammanfattas med att mycket är på gång och mer är att vänta. Många av förändringarna kommer dessutom att införas med kort varsel – en kombination som kräver beredskap.

     Be Sociable, Share!

      Skolans rekryteringsutmaning – den rätta vägen är många vägar

      SKL:s rapport ”Skolans rekryteringsutmaningar – lokala strategier och exempel” som publicerades i veckan har fått stor uppmärksamhet. Media har framför allt lyft fram det stora behovet av lärare. Jag rekommenderar intresserade att läsa hela rapporten!

      Även om skriften inte egentligen visade några nya siffror, tror jag att vårt försök att ge en helhetsbild av läget och att koppla ihop prognosen med hur många som faktiskt läser på lärarutbildningen idag, gav en aha-upplevelse. Den illustration som vi visade av hur stor andel av en årskull som i genomsnitt väljer en lärarutbildning talar sitt tydliga språk. För att möta behovet av lärare skulle dubbelt så många – om allt annat är lika – behöva påbörja en lärarutbildning. Det är inte realistiskt.

      blogg lärare

      Den rätta vägen är många vägar

      Debatten fokuserar ofta på en lösning i taget – som om just den skulle vara räddningen. Vårt centrala budskap i rapporten är dock att vi måste göra många saker samtidigt. Den rätta vägen är många vägar, som rubriken i sista kapitlet heter.

      Vi måste arbeta både för att få fler lärare till yrket, behålla lärare och att utveckla organisation och arbetssätt. I rapporten kan man läsa mer om dessa strategier och ett antal exempel från kommuner och skolor. Hör gärna av er till mig eller mina medarbetare om ni har inspel till vårt fortsatta arbete med dessa frågor eller om ni vill dela med er av något intressant som ni gör i just er kommun eller skola för att möta behovet av lärare.

      Politiska reformer behöver ta hänsyn till läget

      Läget kräver en klok styrning och ledning på alla nivåer. Politiska reformer måste gå hand i hand med den demografiska utvecklingen. Beslut om ambitionshöjningar i form av till exempel ökad lärartäthet och mindre klasser ter sig svåra att uppnå i ljuset av de ökande barnkullarna och den redan stora bristen på legitimerade lärare.

      Även den statliga styrningen, till exempel genom utökade timplaner, antalet obligatoriska prov och krav på dokumentation, påverkar behovet av lärare. Åtgärderna kan var för sig vara lovvärda, men de måste ske i samklang med tillgången på lärare.

      Mer av allt kommer därmed inte att fungera framöver. Nya arbetsuppgifter – från såväl statlig som lokal nivå – kan betyda att andra arbetsuppgifter tas bort.

      Mod och tålamod

      Avslutningsvis lånar jag rektor Helena Forsells kloka ord från onsdagens webbsändning när hon berättade om Blommensbergsskolans utvecklingsarbete som bland annat förbättrat lärarnas arbetsmiljö och minskat sjukfrånvaron. Det behövs mod och tålamod. Mod att prova nya vägar. Och tålamod att inse att utveckling och förändring tar tid.

      Be Sociable, Share!

       Limbo när försöksverksamhet med fjärrundervisning upphör

       Sedan januari 2016 ansvarar Skolverket för en försöksverksamhet som ger huvudmän möjlighet att bedriva fjärrundervisning i andra ämnen än de som skollagen tillåter. Försöksverksamheten upphör i juni i år.

       I maj 2017 lämnade Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad sitt slutbetänkande. Utredningen föreslog att ändringar i skollagen om fjärrundervisning skulle träda i kraft den 1 juli 2018. Detta förutsätter att en proposition läggs under våren 2018. Men på regeringens propositionslista för våren finns fjärrundervisningen inte med.

       Elevernas drabbas

       Den fjärrundervisning som bland annat Värmdö skärgårdsskola och Lapplands gymnasium bedriver måste avbrytas då försöksverksamheten upphör. Det blir konsekvensen av att nya regleringar i skollagen saknas.

       Eleverna i Värmdö skärgård riskerar att inte får tillgång till NO- och SO-undervisning av behöriga och legitimerade lärare eller tvingas pendla långt varje dag, vilket inte alltid fungerar då väderleken sätter stopp för båtturer. Eleverna på Lapplands gymnasium riskerar att få ett smalare kurs- och programutbud på den ort där de studerar, vilket kan innebära att de behöver flytta till en annan ort då avstånden är stora.

       Skolverket har konstaterat att en försöksverksamhet med fjärrundervisning inte är något som bara kan startas och upphöra från en dag till en annan. Det får negativa konsekvenser för eleverna.

       Kommunalråden ser behoven

       Den 25 januari publicerade Svenska Dagbladet debattartikeln Mer fjärrundervisning måste tillåtas i skolan. Den är underskriven av 75 kommunalråd som framhåller att regeringen skyndsamt måste lägga fram en proposition.

       Nu uppstår alltså ett läge då det varken finns försöksverksamhet eller lagliga möjligheter. Situationen är inte hållbar. På kort sikt måste försöksverksamheten förlängas, men så snart som möjligt måste skollagen ändras. Regeringen måste lyssna på kommunalråden.

       Ta gärna del av webbseminariet Fjärrundervisningens villkor och möjligheter som SKL anordnade tillsammans med Ifous den 1 februari.

       Be Sociable, Share!

        Författare:
        Kommentarer: Bli först att kommentera
        Kategori: Fjärrundervisning

        Obligatorisk prao införs den 1 juli i år

        Den 7 februari fattade riksdagen beslut om att återinföra obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs 8 och 9 samt 10 i specialskolan. Praon ska omfatta minst tio dagar sammanlagt. Det hade behövts en flexibilitet i regleringen.

        Kommunens studie- och yrkesvägledning är ett viktigt verktyg för att stärka barns, unga och vuxnas möjligheter att fatta väl övervägda studie- och yrkesval. Idag finns också ett ökat behov av stöd från unga och vuxna för att kunna navigera genom och mellan utbudet av utbildningar, yrkesinriktningar och utbildningsformer i takt med att dessa växer. För nyanlända unga och vuxna handlar det även om att få information om det svenska utbildningssystemets möjligheter och om olika yrkesbehov.

        Trots att skolans skyldighet att erbjuda prao avskaffades i och med den läroplan som infördes 1994, är det fortfarande mycket vanligt med någon form av praktik eller arbetsplatsbesök i grundskolan. Rätt använt kan prao eller praktik vara ett effektivt verktyg för att stärka arbetslivsanknytningen i skola och för att lära sig mer om arbetsmarknaden.

        Det finns samtidigt ett antal kommuner som gått ifrån traditionella praoveckor och byggt upp en nära samverkan med arbetslivet genom till exempel arbetsplatsbesök på flera olika arbetsplatser, entreprenörskapsprojekt, temadagar, yrkestävlingar och besök på mässor för att bredda elevernas perspektiv och för att få kunskap om nya yrkesområden. Jag hade gärna sett en viss flexibilitet i regleringen så att även sådana insatser hade kunnat få räknas in istället för bara än ”en elev – en arbetsplats” för alla skolor och elever.

        Även om många kommuner har prao och då det finns ett antal goda exempel på det ute i verksamheterna, är det inte heller alla som har det i omfattningen på tio dagar, vilket kommer att vara en utmaning för vissa utifrån hur arbetsmarknaden ser ut lokalt. Praon ställer också höga krav på huvudmännen gällande säker arbetsmiljö ute på praktikplatserna. Arbetsmiljöverket har information om vad som gäller vid praktik för unga på deras hemsida och i skriften Så får barn och ungdomar arbeta. Skolverket ska även ta fram ett stödmaterial för huvudmännen som påminner om Skolverkets lathund för APL. Det är viktigt att det finns stöd hos myndigheterna för vad som gäller så att eventuella frågetecken kan rätas ut.

        För att lyfta aktuella frågor inom studie- och yrkesvägledning samt inspireras av goda lokala och regionala exempel på hur man kan arbeta med studie- och yrkesvägledning och prao har vi gjort en webbsändning med olika inslag och filmreportage. Sändningen hittar ni här.

         

        Per-Arne Andersson

        Avdelningschef

        Be Sociable, Share!

         Bra med politik i skolan – men rektor beslutar på vilket sätt

         Den 1 januari 2018 infördes en ny bestämmelse i skollagen för att tydliggöra reglerna om politisk information i skolan. Det är rektorn som beslutar om skolan ska bjuda in politiska partier och på vilket sätt det ska gå till. Ibland har huvudmän och rektorer tidigare känt en osäkerhet inför hur de ska göra. De nya bestämmelserna syftar till att ge skolan tydligare handlingsregler. På SKL har vi uppdaterat vårt stödmaterial Politiska partier i skolan – vad gäller? i enlighet med de nya reglerna. Vi hoppas att det blir ett stöd för huvudmän och rektorer.

         Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag…

         Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag. En del av detta är att ge eleverna en bild av det politiska systemet, vilka partier som finns och vad de står för. Att bjuda in politiska partier till skolan är ett bra sätt att ge eleverna en bild av hur demokratin och vårt politiska system fungerar. En annan viktig del handlar om att öppet redovisa och analysera olika värderingar, synsätt och problemställningar som finns i vårt samhälle, och hur man från politikens sida förhåller sig till detta.

         Läroplanernas intention är  att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Det ligger i skolans uppdrag att överföra grundläggande demokratiska värden för att därigenom förbereda dem för att leva, arbeta och verka i samhället. När partier och förtroendevalda ges möjlighet att komma till skolan och elever själva kan se, höra och samtala med politiskt aktiva så kan elevernas intresse för samhällsfrågor och politik öka. Demokrati försvaras bäst genom öppen debatt och diskussion!

         …och det är bra om politiska partier bjuds in till skolan!

         Det är upp till varje skola att bestämma hur arbetet med skolans demokratiska uppdrag ska organiseras. Det finns inget som säger att företrädare för politiska partier behöver bjudas in. Skolor väljer själva hur de vill göra och det är rektor som fattar beslutet om det ska ske och i så fall på vilket sätt. Det är alltså inte en rättighet för ett politiskt parti att få tillträde till en skola.

         Rektor får begränsa antalet partier som får komma till skolan så länge det görs på ett sakligt och opartiskt sätt. Det kan till exempel handla om att bjuda in de partier som är representerade i riksdagen eller i kommunfullmäktige. Urvalet får dock aldrig göras i syfte att utestänga ett visst politiskt parti.

         Ibland har osäkerheten kring vad som gäller lett till att skolor avstått från att samverka med företrädare för politiska partier och neka alla politiska partier tillträde. Ett sådant beslut är principiellt korrekt men det innebär att ett viktigt inslag i skolors arbete med demokratiuppdraget riskerar att gå förlorat.

         Att bjuda in politiska partier till skolan är som sagt ett bra sätt att ge eleverna en bild av hur demokratin fungerar. Men det är också bra att besluten kring detta fattas på den enskilda skolan, och av ansvarig rektor.

         Be Sociable, Share!

          Författare:
          Kommentarer: Bli först att kommentera
          Kategori: Ledning och styrning
          Etiketter:

          Behovet av lärare ställer krav på nya arbetssätt i skolan

          Antalet elever blir allt fler samtidigt som många lärare går i pension. Behovet av lärare är så stort att det inte räcker att enbart utbilda fler. Vi måste även hitta nya sätt att organisera och arbeta i skolan.

          Volymökningen sker i hela utbildningssystemet på samma gång – från förskola till vuxenutbildning. Det är en ny situation. Tidigare har vi sett ökningar i vissa årskullar som vi sedan slussat genom utbildningssystemet. Här är några siffror:

          -Fram till år 2020 kommer 80 000 fler elever än idag finnas i grundskolan. Det motsvarar nästan en hel årskull.

          -Ungefär 250 nya skolor och 600 nya förskolor behöver byggas.

          -UKÄ visar att ungefär 14 000 lärare skulle behöva examineras från lärarutbildningen per år jämfört med dagens cirka 8 000 lärare för att möta arbetsmarknadens behov.

          På måndag den 18 december publicerar Skolverket en aktuell prognos över behoven av att rekrytera och utbilda lärare.

          Öka flödet in och behålla lärare

          Lärarutbildningen är redan idag Sveriges största yrkesutbildning. Var fjärde av alla nya studenter på högskolans yrkesutbildningar börjar idag en lärarutbildning. Ja, du läste rätt, 25 procent! För att möta behovet skulle den siffran behöva vara betydligt högre samtidigt som avhoppen behöver minska markant. Till bilden hör att många andra yrken också har ett växande underskott på arbetskraft. Enbart en utbyggnad av lärarutbildningen är därför inte realistiskt för att lösa lärarbristen.

          Samtidigt som lärarutbildningens kvalitet behöver vässas behöver genomströmningen öka och introduktionen av nyexaminerade lärare stärkas. Det måste bli lätt att återkomma som lärare eller bli lärare mitt i arbetslivet.

          Strategier för att öka flödet in och behålla lärare kan vara vidareutbildning av redan anställda, underlätta att byta yrke mitt i livet, samverkan med lärosäten på olika sätt och flexiblare lärarutbildningar. Vi behöver också fånga upp lärare med utländsk utbildning och förlänga arbetslivet. För att lyckas behöver vi självklart vara en attraktiv arbetsgivare.

          Organisation och skolans arbetssätt

          Hur kan vi då arbeta för att bibehålla en god kvalitet i undervisningen när behovet av lärare är större än vad som kommer att examineras? En nyckel är att skolor och kommuner inventerar verksamheten så att medarbetarnas kompetens används på bästa sätt. En del lärare kan koncentrera sig på vissa områden och stötta kollegor i dessa. Andra yrkesgrupper kan ge stöd till lärare att koncentrera sig på det som hör undervisningen till. Digitaliseringen ger här utrymmen för nya sätt att arbeta.

          Stat och huvudmän har ett gemensamt ansvar

          Som sagt krävs en palett av åtgärder – både på kort och lång sikt: Att öka flödet in i yrket och behålla lärarna, men också att förändra organisation och arbetssätt.

          Arbetsgivare och staten – och även de fackliga organisationerna – sitter i samma båt. Vi behöver ta sikte mot samma mål och ro tillsammans för att undvika grynnor och skär. Vi kan inte blunda för den demografiska utvecklingen. Det är vårt ansvar inför eleverna och den svenska välfärden.

          Ny rapport presenteras i februari

          Jag är övertygad om nödvändigheten av att tänka nytt och våga prova nya vägar. Och det sker redan idag i många kommuner. I början av nästa år kommer SKL att visa exempel på hur några kommuner arbetar med de frågor som jag beskrivit här. Håll utkik efter ny rapport i februari!

          Per-Arne Andersson

          Avdelningschef

          Be Sociable, Share!
           Sida 1 av 3112345...102030...Sista »
           skl logotyp