En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Alla måste kliva fram för en stärkt systematisk professionsutveckling

Så har Björn Åstrands utredning Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utvecklingpresenterats. De flesta av de 700 sidorna handlar om att etablera ett statligt program för lärare och skolledares professionsutveckling. Det finns många goda tankar i detta. Dock ser vi ett antal svårigheter med förslaget.

SKL delar bilden av att det behövs ett tydligare system för professionsutveckling i svensk skola. Men det finns en övertro på att de olika behov som lärare, skolor och huvudmän har ska lösas genom en statlig styrning av innehåll och form.

Det lokala perspektivet behöver vara starkare

Vi menar att ansvar och mandat behöver hänga ihop. De som har ansvar för den kompetens som behövs i den egna skolan ska också ha mandat att styra vilken kompetensutveckling som behövs. Till detta behövs en nationell struktur för att möjliggöra framtida karriärvägar, men det lokala perspektivet behöver vara starkare än det som utredaren nu presenterar.

Vi ser det som givet att kompetensutvecklingens innehåll och enskilda lärares kompetens och vilka arbetsuppgifter som följer på detta ska bedömas lokalt av de närmaste cheferna. De förslag som läggs har istället en nationell överrock.

Lärosätena behöver vara nav i ett framtida system

Utredaren tar heller inte hänsyn till hur svensk arbetsmarknad fungerar eller till hur de lokala behoven och förutsättningarna ser ut på de enskilda skolorna. Inte heller tas samverkan mellan lärosäten och huvudmännen tillräckligt på allvar, dels den samverkan som finns på många håll redan idag, dels att det är denna samverkan som behöver vara ett nav i det framtida systemet. Lärosätena är helt enkelt inte tillräckligt synliga i utredarens förslag.

För att stärka professionens utveckling behöver såväl arbetsgivare, staten och professionen själva flytta fram positionerna:

-Staten behöver förbättra utbudet av utbildningar och bidra till en stärkt samverkan med huvudmän och skolor. Vi ser att ett sådant gemensamt ansvarstagande fungerar på en del håll i landet, och att både lärosäten och huvudmän kan bli bättre på andra håll.

-Professionen behöver kliva fram och ta taktpinnen vad gäller bedömningar av skicklighet inom det egna ansvarsområdet. Självklart är lärosätena och huvudmännen viktiga parter i detta arbete, men professionen bör vara tydlig i att detta är något som inte staten vet bättre än de själva.

-Arbetsgivarna behöver bli tydligare i att formulera såväl kortsiktiga som långsiktiga behov för medarbetares kompetensutveckling och hur man möjliggör den fortbildning som behövs. Här är ett arbete i gång på många håll, det behöver både intensifieras och spridas.

Många av dessa utgångspunkter återfinns i utredningen, men trådarna behöver knytas ihop bättre och låta ansvar och mandat följas åt. De behöver också utformas på ett sätt som fungerar på svensk arbetsmarknad.

Per-Arne Andersson

Avdelningschef

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: 1
  Kategori: Lärare och yrket
  Etiketter: , ,

  En kommentar på “Alla måste kliva fram för en stärkt systematisk professionsutveckling”

  1. 2018-03-14 21:41
   Skrivet av
   Lars Walter

   Bra beskrivet! Delar verkligen bilden att samverkan mellan huvudmän o högskola/univ är ett grundfundament – verksamhetsutveckling o forskning hör så när ihop o behöver varandra, nära.

  skl logotyp