En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Både huvudmän och staten behöver göra mer för fritidshemmen

I veckan presenterade Skolverket siffror som visar att förutsättningarna för fritidshemmen fortsätter att försämras. Personaltätheten försämras, gruppstorlekarna ökar och personalens utbildningsnivå går ner. Det är inga stora skillnader mellan 2013 och 2014, men situationen har stadigt försämrats under lång tid.  Det är problematiskt.

Här behövs en kraftsamling både från stat och huvudmän. Här i bloggen skriver jag om några viktiga delar i en sådan satsning.

Ge fritidshemmen goda förutsättningar

De yttre förutsättningarna,  personaltäthet och personalens utbildningsnivå, behöver stärkas.  Vi behöver bli bättre på att ta tillvara på den potential som fritidshemmens verksamhet kan ge eleverna. Det handlar både om en meningsfull fritid, att främja elevernas lärande och erbjuda en god omsorg då föräldrarna arbetar. Fritidshemmens pedagogik ger eleverna möjlighet att tillämpa de kunskaper de tillägnar sig i skolan och att utveckla de icke-kognitiva förmågorna.

Sprida de goda exemplen

Vi möter många kommuner som på olika sätt tagit nya grepp för att stärka kvalitetsarbetet i fritidshemmen, till exempel Borås och Varberg. En del kommuner har inrättat förstelärartjänster i fritidshemmen som ett led i sitt kvalitetsarbete, till exempel Nässjö, Botkyrka, Helsingborg, Kalmar och Karlstad. Flera kommuner har inrättat nätverk för fritidspedagoger och lärare i fritidshem. Många är på gång att påbörja utvecklingsarbeten –  att inspireras och dra nytta av varandras erfarenheter är viktigt. Här kan SKL bidra genom vårt arbete.

Bygg ut lärarutbildningen

Här måste staten göra mer. Det finns stort intresse för att bli lärare i fritidshem, söktrycket är stort och utbildningsplatserna måste bli fler. Det är en av de lärargrupper där rekryteringsbehovet är som störst, och det måste även synas i lärosätenas utbildningsutbud. Att även lärare i fritidshem och fritidspedagoger får legitimation kan vara ett sätt att stärka professionen.

Stärk kompetensutvecklingen

Det behöver finnas en god kompetensutveckling för alla grupper som arbetar i fritidshemmen. Det vetenskapliga förhållningssättet kan stärkas genom att lärare i fritidshem arbetar tillsammans med universitet och högskolor. Barnskötare som arbetar i fritidshem kan ges möjlighet till kompetensutveckling och de som inte är utbildade för arbete med barn kan erbjudas sådan utbildning. En god kompetensförsörjning förutsätter att det finns relevanta utbildningar, bland annat på universitet och högskolor, som kan erbjudas med en flexibilitet som gör det möjligt för många att delta.

Låt lärare i fritidshem ingå i statliga satsningar

Det finns nu ett flertal satsningar där staten riktar sig till lärare, och till eleverna i de yngre åren. Här måste fritidshemmens potential bli tydlig och synas som det värdefulla komplement till skolan som den kan vara. Se till att fritidshemmen blir en del i alla satsningar för elever i de yngre åren och se till att lärare i fritidshem inkluderas i alla satsningar på lärare.

En god samverkan mellan fritidshem och skola och ett tydligt pedagogiskt ledarskap är centrala frågor

Fritidshemmen och skolan träffar samma elever, oftast i samma lokaler. Alla vuxna runt barnet måste samarbeta och på bästa sätt utnyttja varandras kompetenser för att eleverna ska få bäst möjligheter att utvecklas. Att underlätta en sådan samverkan är tillsammans med att stödja rektorns pedagogiska ledarskap för fritidshemmen några av de viktigaste faktorerna för en god kvalitet i fritidshemmens verksamhet.

Stärka det systematiska kvalitetsarbetet

När SKL samlade en rad olika intressenter i början av 2014 för att slå fast vad som är en fritidshemsverksamhet med god kvalitet visade det sig att det inte fanns någon tydlig bild av hur man skulle arbeta i en sådan verksamhet. Det fanns nationella styrdokument, men de var inte ett tillräckligt praktiskt stöd för att styra mot en god verksamhet. Allt för många huvudmän hade för liten kunskap om fritidshemmens verksamhet och på många håll har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete saknats.

För att stödja kommunerna i arbetet med att stärka kvaliteten i fritidshem presenterade SKL hösten 2014 ett stödmaterial för politiker och förvaltning. Du kan läsa mer om det stödmaterialet i ett tidigare inlägg här på bloggen. Tillsammans med Skolverkets nya allmänna råd för fritidshem, som togs fram under 2014,finns nu ett bra stöd för att utveckla verksamheten.

Under hösten 2014 presenterade Skolverket och SKL tillsammans de båda stöden för en rad kommuner. Vi hoppas att nå än fler under 2015.

Avslutningsvis – situationen inom fritidshemmen är bekymmersam. Samtidigt är jag hoppfull inför framtiden med tanke på att frågan finns på agendan på ett helt annat sätt än för ett par år sedan.

 

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: Bli först att kommentera
  Kategori: Fritidshem Okategoriserade
  Etiketter:

  Inga kommentarer på “Både huvudmän och staten behöver göra mer för fritidshemmen”

  skl logotyp