En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Behov av tillfälliga lösningar för nyanländas skolgång

SKL har tagit fram en lista med förslag på regeländringar med anledning av flyktingsituationen. Den har väckt stor uppmärksamhet.

Jag vill understryka att listan – som omfattar cirka 50 punkter varav elva handlar om skolan – måste ses i ljuset av det läge kommunerna befinner sig i just nu. Många förslag handlar om tillfälliga dispenser, inte önskemål om permanenta ändringar.

Men vad är det viktigaste – att erbjuda alla elever skolgång eller att uppfylla alla krav enligt lag och förordning?

Fjärrundervisning och behörighetsregler är nyckelfrågor

– Jag kan inte trolla, konstaterade en rektor i en radiointervju härom veckan när det gällde bristen på studiehandledare i modersmål i kommunen.

Tillgången till studiehandledare och behöriga lärare i olika ämnen är ojämnt spridd över landet. Det är bland annat därför SKL anser att fjärrundervisning på entreprenad omgående måste tillåtas och att skolhuvudmännen tillfälligt måste undantas från kravet på behöriga och legitimerade lärare i alla ämnen.

Skolverket konstaterar att få kommuner har sökt det riktade statsbidraget för att utöka undervisningen i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever. En viktig anledning är bristen på behöriga lärare. Detta talar sitt tydliga språk – kraven för att ansöka rimmar inte med verkligheten. Skolverket ber därför regeringen att ändra i regelverket så att undantagsreglerna för legitimationskravet även ska gälla för detta bidrag.

Exempel på andra förslag på regeländringar är att statens ”bör-krav” att erbjuda skola inom en månad för asylsökande, inte ska tolkas av myndigheter som ett ”ska-krav” och att nyanlända vuxna med rätt kompetens, ska kunna undervisa elever med samma modersmål, medan de läser in sin examen. Här kan du läsa hela listan på behov av regelförändringar

Hela samhället behöver hjälpas åt

I kommunerna finns ett stort engagemang för att ordna utbildning för nyanlända barn och ungdomar. Men förutsättningarna räcker inte alltid till. Kommunerna måste få utforma praktiska lösningar för att möta behoven lokalt. Det gäller till exempel tidsgränser, organisation av undervisningen och lokaler.

Dagens situation är en stor utmaning. Kanske mer än någonsin tidigare behövs ett engagemang från civilsamhället. Jag är oerhört glad att så många människor visar en vilja att ställa upp för de barn, ungdomar och vuxna som kommer till vårt land.

Per-Arne Andersson

Avdelningschef

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Behov av tillfälliga lösningar för nyanländas skolgång”

    skl logotyp