En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Idag firar vi fritidshemmen!

Idag firar vi fritidshemmens dag. Runt om i landet uppmärksammar elever och personal det fina arbete som görs på många fritidshem. Ändå gnager det lite när jag vet att det skulle kunna vara ändå mycket bättre. Fritidshemmen har en potential som inte utnyttjas. Det finns en kraft och en möjlighet i fritidshemmens pedagogik som kan stödja elevernas och skolans utveckling  – om vi arbetar på rätt sätt.

I år har vi bättre verktyg för att stödja en sådan utveckling än vad vi har haft tidigare. Skolverket har tagit fram nya allmänna råd och vi har tagit fram ett stödmaterial för lokala politiker och tjänstemän.

Huvudmännen lägger stora summor på att erbjuda omsorg för eleverna utanför skoltid. Kanske behövs det extra resurser för att stärka verksamhetens kvalitet. Det handlar dock inte bara om att öka resurserna, utan dessa måste sättas in där de bäst behövs. Hur det ska gå till, ser man bäst i den enskilda kommunen.

Inga enkla lösningar

När vi firar fritidshemmens dag nästa år hoppas jag att det är många kommuner som har påbörjat ett reellt utvecklingsarbete för att stärka kvaliteten i fritidshemmen. Det finns dock inga quick fixes.  Det behövs ett systematiskt arbete utifrån samtliga de områden som vi presenterar i stödmaterialet: innehåll, processer, struktur och resultat.

Här hittar du SKL:s stödmaterial till förtroendevalda och förvaltnings- och skolledning.

Läs mer om de nya allmänna råden här. Där finns också en film på 20 minuter. En kortversion (8 min) av filmen finns här.

bloggfritidshemmen

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Fritidshem Okategoriserade
Etiketter:

Både huvudmän och staten behöver göra mer för fritidshemmen

I veckan presenterade Skolverket siffror som visar att förutsättningarna för fritidshemmen fortsätter att försämras. Personaltätheten försämras, gruppstorlekarna ökar och personalens utbildningsnivå går ner. Det är inga stora skillnader mellan 2013 och 2014, men situationen har stadigt försämrats under lång tid.  Det är problematiskt.

Här behövs en kraftsamling både från stat och huvudmän. Här i bloggen skriver jag om några viktiga delar i en sådan satsning.

Ge fritidshemmen goda förutsättningar

De yttre förutsättningarna,  personaltäthet och personalens utbildningsnivå, behöver stärkas.  Vi behöver bli bättre på att ta tillvara på den potential som fritidshemmens verksamhet kan ge eleverna. Det handlar både om en meningsfull fritid, att främja elevernas lärande och erbjuda en god omsorg då föräldrarna arbetar. Fritidshemmens pedagogik ger eleverna möjlighet att tillämpa de kunskaper de tillägnar sig i skolan och att utveckla de icke-kognitiva förmågorna.

Sprida de goda exemplen

Vi möter många kommuner som på olika sätt tagit nya grepp för att stärka kvalitetsarbetet i fritidshemmen, till exempel Borås och Varberg. En del kommuner har inrättat förstelärartjänster i fritidshemmen som ett led i sitt kvalitetsarbete, till exempel Nässjö, Botkyrka, Helsingborg, Kalmar och Karlstad. Flera kommuner har inrättat nätverk för fritidspedagoger och lärare i fritidshem. Många är på gång att påbörja utvecklingsarbeten –  att inspireras och dra nytta av varandras erfarenheter är viktigt. Här kan SKL bidra genom vårt arbete.

Bygg ut lärarutbildningen

Här måste staten göra mer. Det finns stort intresse för att bli lärare i fritidshem, söktrycket är stort och utbildningsplatserna måste bli fler. Det är en av de lärargrupper där rekryteringsbehovet är som störst, och det måste även synas i lärosätenas utbildningsutbud. Att även lärare i fritidshem och fritidspedagoger får legitimation kan vara ett sätt att stärka professionen.

Stärk kompetensutvecklingen

Det behöver finnas en god kompetensutveckling för alla grupper som arbetar i fritidshemmen. Det vetenskapliga förhållningssättet kan stärkas genom att lärare i fritidshem arbetar tillsammans med universitet och högskolor. Barnskötare som arbetar i fritidshem kan ges möjlighet till kompetensutveckling och de som inte är utbildade för arbete med barn kan erbjudas sådan utbildning. En god kompetensförsörjning förutsätter att det finns relevanta utbildningar, bland annat på universitet och högskolor, som kan erbjudas med en flexibilitet som gör det möjligt för många att delta.

Låt lärare i fritidshem ingå i statliga satsningar

Det finns nu ett flertal satsningar där staten riktar sig till lärare, och till eleverna i de yngre åren. Här måste fritidshemmens potential bli tydlig och synas som det värdefulla komplement till skolan som den kan vara. Se till att fritidshemmen blir en del i alla satsningar för elever i de yngre åren och se till att lärare i fritidshem inkluderas i alla satsningar på lärare.

En god samverkan mellan fritidshem och skola och ett tydligt pedagogiskt ledarskap är centrala frågor

Fritidshemmen och skolan träffar samma elever, oftast i samma lokaler. Alla vuxna runt barnet måste samarbeta och på bästa sätt utnyttja varandras kompetenser för att eleverna ska få bäst möjligheter att utvecklas. Att underlätta en sådan samverkan är tillsammans med att stödja rektorns pedagogiska ledarskap för fritidshemmen några av de viktigaste faktorerna för en god kvalitet i fritidshemmens verksamhet.

Stärka det systematiska kvalitetsarbetet

När SKL samlade en rad olika intressenter i början av 2014 för att slå fast vad som är en fritidshemsverksamhet med god kvalitet visade det sig att det inte fanns någon tydlig bild av hur man skulle arbeta i en sådan verksamhet. Det fanns nationella styrdokument, men de var inte ett tillräckligt praktiskt stöd för att styra mot en god verksamhet. Allt för många huvudmän hade för liten kunskap om fritidshemmens verksamhet och på många håll har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete saknats.

För att stödja kommunerna i arbetet med att stärka kvaliteten i fritidshem presenterade SKL hösten 2014 ett stödmaterial för politiker och förvaltning. Du kan läsa mer om det stödmaterialet i ett tidigare inlägg här på bloggen. Tillsammans med Skolverkets nya allmänna råd för fritidshem, som togs fram under 2014,finns nu ett bra stöd för att utveckla verksamheten.

Under hösten 2014 presenterade Skolverket och SKL tillsammans de båda stöden för en rad kommuner. Vi hoppas att nå än fler under 2015.

Avslutningsvis – situationen inom fritidshemmen är bekymmersam. Samtidigt är jag hoppfull inför framtiden med tanke på att frågan finns på agendan på ett helt annat sätt än för ett par år sedan.

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Fritidshem Okategoriserade
Etiketter:

Kvalitet i fritidshemmen – stödmaterial klart

En händelserik vecka går mot sitt slut. Vi har fått en budgetproposition som har ett fokus på samarbete och utveckling vad gäller skolan. Det är bra. Dock finns en del frågetecken vad gäller till exempel finansiering, men det får jag återkomma till när vi gjort djupare analyser.

Utöver BP:n har denna vecka gått i fritidshemmens tecken här på SKL. I onsdags publicerade vi Stöd för att utveckla kvaliteten i fritidshem. Det är ett material som riktar sig till skolhuvudmän – politiker och förvaltning.

Faktum är att fritidshemmen har varit högt på SKL:s agenda sedan februari då SKL bjöd in till en hearing för att diskutera fritidshemmens kvalitet. Hearingen blev ett bra avstamp och startskott för vårt arbete.  Här kan du läsa om diskussionerna under mötet. SKL har sedan fortsatt samtalen med olika intressanter. Resultatet är nu detta material som vi hoppas ska underlätta huvudmännens arbete.

SKL:s Facebooksida kan du läsa om hur några av de som varit delaktiga i att ta fram materialet ser på hur det kan användas.

SKL:s utbildningsberedning har också varit engagerade i arbetet. Maria Stockhaus kommenterade materialet så här .

Under den närmaste tiden kommer SKL att presentera materialet runt om i landet tillsammans med Skolverket som informerar om de nya allmänna råden för fritidshem. Jag vill också uppmuntra er som börjar jobba med materialet att höra av er till oss om hur ni använder det och vad ni tycker!

Trevlig helg

PS. Apropå BP:n och kopplingen till fritidshemmen hoppas vi att en del av de öronmärkta pengarna till högskoleplatser går till grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem. Här är söktrycket bra. På Malmö högskola var det t .ex. 12,7 sökande per plats i höstas.

Fritidshemmens dag – inte bara ballonger och glass

Igår firades fritidshemmens dag runt om i landet. Det är en chans att tillsammans markera fritidshemmens viktiga funktion och potential.  Och en ypperlig chans att ge fritidshemmen en positiv energikick. Det finns alltså en poäng med det tillfälle som just en egen ”dag” kan innebära – nämligen att allt ljus sätts på en fråga som behöver mer uppmärksamhet.

Fritidshemmet är viktigt – alla dagar

Att fritidshemmet har en viktig roll för barns lärande och utveckling behöver vi självklart vara medvetna om alla dagar – inte bara idag. Det finns flera bra tecken på att fritidshemmen tar en allt större plats i debatten om skolan och jag ser en ökad medvetenhet om de utmaningar som finns. På sociala medier kan man märka att det finns en viss frustration över att diskussionen om vad som görs inom fritidshemmen ofta stannar vid pyssel. Jag har faktiskt lånat dagens rubrik från en tweet av Hadar Nordin, en fritidspedagog,  som jag tycker sätter huvudet på spiken. Jag håller med om att vi borde tala mer om vad verksamheten kan ge och hur fritidshemmen kan främja måluppfyllelsen i läroplanen.

Inspireras av Årstaskolan

Nära samverkan mellan skola och fritidshem är därmed centralt. Fritidshemmen måste vara en självklar del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det var också ett tydligt budskap från såväl SKL:s hearing den 14 februari som en hearing i Riksdagen om fritidshem den 8 maj.  Om man vill veta hur det kan gå till i praktiken kan man inspireras av Årstaskolan. De samlar skolans elever F-6:an och firar dagen under årets paroll för Fritidshemmens dag ”Kunskap i gemenskap”.

Om du missat vår hearing kan du både läsa och se deltagarnas presentationer i efterhand här. Håll också utkik efter Skolverkets nya allmänna råd om kvalitet inom fritidshemmen som kommer att publiceras inom kort. Vi hoppas att de blir ett bra verktyg och stöd för huvudmännen att förbättra och utveckla verksamheten.

Och så här resonerar fritidspedagogerna själva på sin utvecklingssida ”Nu lyfter vi fritids” om hur man kan öka kvaliteten i fritidshemmen och implementera läroplanen.

Avslutningsvis ska även fritidshemmens verksamhet bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det finns fortfarande allt för lite forskning, men i dagarna kan man höra forskare prata om fritidshem i Jönköping på det Nordiska symposiet. Läs till exempel Birgit Anderssons avhandling om fritidspedagogens yrkesroll, Umeå universitet. Birgit talade på vår hearing tillsammans med bland andra Malin Rohlin, Stockholms universitet och Björn Haglund, Göteborgs universitet.

Fritidshemmensdag_2014_Årstaskolan_foto_Fredrik_Carlsson

– Det är ett jättebra tema! Vi lär oss så himla mycket på fritids jämt. Det är dags att andra börjar fatta det nu, säger en elev från Årstaskolan som firade Fritidshemmets dag igår. Eleverna fick välja bland tio olika pedagogstyrda aktiviteter. De flesta ville prova allt! Stationerna hade sin utgångspunkt i årets tema, ”Kunskap i gemenskap”. T.ex. skapa konstverk tillsammans, utememory i lag, konstutställning, lär dig måla med kol, ”smaka, lukta, känn – använd dina sinnen” och Allsång på Årstaskolan.

 

Författare:
Kommentarer: 2
Kategori: Fritidshem
Etiketter:

Vi behöver ta tillvara fritidshemmens potential

Gruppstorlekar, personaltäthet och personalens utbildningsnivå i fritidshemmen går åt fel håll, enligt ny statistik från Skolverket. Det gäller inte överallt. Men där så är fallet är det allvarligt för verksamhetens kvalitet och resultat.  För barnen och de anställda.

De senaste åren har fokus legat på skolan. Det finns skäl till det. Men det är viktigt att komma ihåg att fritidshemmet också är en del av skolan och följer samma läroplan. De allra flesta barn i årskurserna F-3 går på fritidshem. Det handlar om att se hela skoldagens potential, inte bara den obligatoriska delen av dagen.

Det är därför dags att på bred front lyfta utvecklingsfrågorna även inom fritidshemmen. SKL har därför tagit initiativ till att ge kommunerna stöd i arbetet med att stärka fritidshemmens kvalitet. Startskottet var den hearing som SKL bjöd in till i februari. Det blev en spännande dag som visade att det finns engagemang och vilja att stärka kvaliteten i fritidshemmen. Här kan du se presentationer och filmer från dagen och inspireras av goda exempel.

Stödmaterial och bättre statistik

SKL kommer under året att ta fram ett material för att stödja huvudmännens analys av fritidshemmens kvalitet.  Det blir förhoppningsvis ett bra komplement till Skolverkets allmänna råd, som också väntas komma under året.

Det är även viktigt att skärskåda statistiken. Fritidshemmen är ett område där det finns för många felkällor. Förändringar i definitioner och organisation försvårar jämförelser över tid. Vi ser också att man inte rapporterar in likadant i olika kommuner, och det verkar enklare att tyda definitionerna på skolområdet. Här har vi ett utvecklingsarbete att göra.

Jag hörde till exempel från Uppsala kommun hur deras siffror om personaltäthet ändrades markant över en natt när Skolverket övergick från att räkna årsarbetare till anställda. I Uppsala hade man angivit fritidshemspersonalen som deltid i skolan och på deltid i fritidshemmen, en organisation som är vanlig på många håll. Hur kunde definitionsförändringen slå så stort i Uppsala, men inte på andra håll? Vi tror att det beror på att man tolkar instruktionerna olika. Hur påverkar det här siffrorna? Det vet vi inte. Vi har påtalat behovet av mer rättvisande statistik till Skolverket.

Fritidshemmen har mycket att ge barnen

Oavsett ändrade definitioner och andra statistiska problem kan vi konstatera att vi behöver bli bättre på att utnyttja den potential som fritidshemmens verksamhet utgör. Det handlar om en viktig del av barnens vardag.  Vi hoppas att det utvecklingsarbete som SKL har påbörjat ska bli ett stöd till våra medlemmar. Frågan är om man kan förbättra kvalitet och resultat i skolan utan bra fritidshem?

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Fritidshem
Etiketter:

Vad är kvalitet i fritidshemmen?

”På fritids lär vi oss hela tiden – vare sig vi märker det eller inte”. Så uttryckte sig ett av barnen på Årstaskolans fritidshem, som presenterade sin verksamhet via en film för närmare 100 personer som samlats hos oss på SKL idag för att prata om kvalitet i fritidshemmen. Fritidshemmens roll och förutsättningar har varit en fråga som tyvärr alltför ofta hamnat i skymundan när allt ljus under lång tid riktats mot skolan. Men det finns tecken på att det håller på att bli ändring på det.

Ett sådant är det stora gensvar som vi fått inför dagens hearing. Uppslutningen har varit stor och jag är glad över att se både fritidspedagoger, politiker, chefer, fackliga företrädare och forskare i församlingen.

Stort intresse att för att delta i SKL:s hearing om fritidshemmen

Stor uppslutning på SKL:s hearing om fritidshemmen

Ett annat tecken är de olika perspektiv på kvalitet som vi fick lyssna till idag. Inspel som är värdefulla för oss i vårt fortsatta arbete. Kvalitetsbegreppet är inte helt enkelt och jag tycker att dagen gav en bra balans mellan diskussion om förutsättningar för kvalitet, fritidshemmens betydelse och inspirerande exempel. Några perspektiv som lyftes:

  • Vikten av att styra mot läroplanen och svårigheten att göra det ( det krävs förtrogenhet med styrdokumenten – både på ledningsnivå och ”golvet”)
  • Vikten av att fritidshemmens verksamhet finns med i det systematiska kvalitetsarbetet för skolan som helhet
  • Hur man organisatoriskt och strukturellt lägger upp verksamheten har betydelse för kvaliteten
  • Barn har olika behov i olika åldrar och det är viktigt att utmana de lite äldre barnen
  • Vikten av att personalen har rätt kompetens för arbetet så att det pedagogiska anslaget betonas
  • Behov av kompetensutveckling och kollegialt lärande.

En av de frågor som jag särskilt tänker på efter den här dagen är att vi behöver bli

Jessica Sjöblom, fritidspedagog på Årstaskolan, inspirerade deltagarna

Jessica Sjöblom, fritidspedagog på Årstaskolan, inspirerade deltagarna

bättre på att sprida goda exempel och ta tillvara positiva krafter. Idag visade Årstaskolan, Freinetskolan Mimer, Göteborg och Södertälje hur de tagit sig an utmaningen att stärka fritidshemmen. Vi fick höra hur de har fått fritidshemmen att bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan och hur man skapat former för ett kollegialt lärande för fritidspedagoger. Både intressant och inspirerande!

Maria Stockhaus, från SKL:s utbildningsberedning, inledde med poängtera fritidshemmens betydelse. Det höll Robert Hammarstrand, även han från utbildningsberedningen,  med om när han avslutade med orden: Vi hoppas att dagens hearing blir ett nationellt startskott för att stärka fritidshemsverksamheten!Huvudmän behöver bli bättre på se fritidshemmens potential. Jag tycker mig märka att vi är på rätt väg och att det finns en ökad vilja och medvetenhet ute i landets kommuner. Från SKL:s sida kommer vi att arbeta vidare utifrån diskussionen idag.

Trevlig helg,

Per-Arne

Ps. Syftet med SKL:s hearing var att en rad olika intressenter skulle presentera sin syn på kvalitet i fritidshemmen. Tanken är också att dagens presentationer ska vara en utgångspunkt för SKL:s fortsatta arbete för att stärka kvaliteten i fritidshemmen. Dagen har filmats och de som hade med sig power point och film kommer att finnas på vår webb.

 

Författare:
Kommentarer: 2
Kategori: Fritidshem
Etiketter:

Kvalitet i fritidshem – vad är viktigt?

Igår skrev jag om barn i behov av särskilt stöd. En annan fråga som jag tycker att det behövs mer kunskap om är: Vad är kvalitet i fritidshemmen?

Fritidshemmen är idag en integrerad del av skolans verksamhet som de flesta yngre skolbarn får del av. Ändå talar vi sällan om vad som händer under alla de timmar barnen tillbringar där och vad som borde hända. Alltför ofta nämns fritidshemmen i negativa ordalag, att barngrupperna blivit större eller att det är för få fritidspedagoger i verksamheten. – Det är sant, och det ska vi arbeta för att förändra. Tillsammans med Lärarförbundet har vi lyft vikten av att fritidspedagogerna finns med i legitimations- och karriärtjänstreformer. Men vi måste även tala mer om vad vi vill. Vilka förväntningar finns på fritidshemmen? Har barn, föräldrar, skola och ansvariga samma förväntningar? Hur kan skola och fritids tillsammans ge alla barn möjlighet att möta läroplanens mål på bästa sätt?

Det här är frågor som jag inte har svaret på. Men det är frågor vi borde ställa oftare. Handen på hjärtat – hur många av er skolchefer och skolpolitiker frågar rektorerna om utvecklingen på fritids när ni frågar om skolan?

SKL vill lyfta fritids. Men det behövs fler verktyg för detta. Ett är att förbättra statistiken om det som går att mäta. Ett annat är att främja forskning om fritidshemmen. Jag ser därför fram emot fritidshemsbiennalen den 30 september. Vi behöver också bli bättre på att sprida goda arbetssätt och erfarenheter. Därför är jag särskilt glad åt ett nytt initiativ – Nu lyfter vi fritids – hemsidan som blir klar under de närmaste dagarna. Där kommer engagerade fritidspedagoger att presentera bra verksamhet runt om i landet. Även Barnverket lyfter på sin hemsida fram goda exempel. Detta inspirerar till utveckling.

Vi behöver en mer gemensam bild av vad fritids ska vara där olika perspektiv kommer till tals. SKL planerar därför att bjuda in olika intressenter till en hearing för att höra hur andra ser på vad som är kvalitet på fritids. Håll utkik framöver efter mer information. Och hör gärna av dig om du har tips på innehåll eller vill bidra med din syn på kvalitet på fritidshemmen.

Författare:
Kommentarer: 7
Kategori: Fritidshem
Etiketter: , ,

Många firade fritids och förskola

I förra veckan firades både Fritidshemmens dag (14 maj) och Förskolans dag (16 maj) i hela landet. För många barn och elever innebar det en extra rolig dag med olika typer av aktiviteter. Fritids på Aspuddens skola i Stockholm bjöd på eldshow och Saltängens förskola i Nacka firande med hattparad.

De här dagarna synliggör viktiga verksamheter som förtjänar mer positiv uppmärksamhet. Från SKL:s sida kommer vi att lyfta fram fritidshemmens och förskolornas verksamhet framöver och hoppas att vi kan inspirera våra medlemmar att göra det samma.

Saltängens förskola

På Saltängens förskola i Nacka firande man Förskolans dag med hattparad

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Förskola Fritidshem
Etiketter: , , ,

skl logotyp