En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Förbättra de nationella proven!

Igår kom Skolverket med resultat av de nationella proven för årskurs 9 för vårterminen 2014. Resultaten säger som vanligt väldigt lite om läget i skolan. Regeringen och andra aktörer passade istället på att kommentera vikten av att proven behöver göras digitala för att minska lärarnas tid med att förbereda, genomföra och rätta proven. Det vore bra, SKL driver också på för att minska administrationen så att lärarnas tid används bättre.

Men digitala nationella prov räcker inte. De nationella proven behöver större förändringar än så. Vi bör ha prov som:

Arbete till ringa nytta

Mängden nationella prov som stuvas ihop i slutet av vårterminen skapar en väldig arbetsbörda. Proven snarare stjälper än hjälper den niondeklassare som inför gymnasiet behöver spetsa betygen i vissa ämnen. Och läraren lägger huvuddelen av sin undervisning på ett prov som görs så långt in på terminen att det alldeles för sent ger insikter i vilket stöd eleverna hade behövt och för att sätta likvärdiga betyg.

Förutom att skapa en orimlig arbetsbörda för elever och lärare, så är proven till klen nytta för huvudmännen och staten för att ge viktiga signaler om läget i skolan. Eftersom bedömningar och enskilda provs svårighetsgrad varierar mellan olika år, så kan inga jämförelser göras från ett år till ett annat.

Nationell bild behövs

Idag beskriver PISA-testerna ett annat resultat av läget i skolan än de nationella proven och betygen. Det håller inte, vi behöver en samlad och korrekt bild av läget. Hur ska vi annars veta vilka insatser som skolan behöver?

Något måste alltså göras. Utformningen av själva proven är ett uppskattat stöd för lärarna. Låt därför proven utgöra en provbank för att stödja lärarnas betygssättning. Och varför inte genomföra nationella tester med ett urval av elever för att ta reda på läget i skolan? Det räcker inte att få en nationell bild vart tredje år från PISA – som dessutom varken redovisar kommun- eller skolnivå.

Som jag tidigare skrivit här på bloggen menar jag att betygen är skolors och kommuners främsta kvalitetsmått för att värdera resultatet i sin verksamhet. Men för att undersöka om och påvisa att betygen är likvärdiga över landet behövs ett nationellt uppföljningssystem som gör det möjligt att dra slutsatser både på individnivå och på nationell nivå. Hela systemet för de nationella proven behöver därför vässas. Det skulle höja betygens status.

Be Sociable, Share!

    Författare:
    Kommentarer: Bli först att kommentera
    Kategori: Uppföljning och resultat

    Inga kommentarer på “Förbättra de nationella proven!”

    skl logotyp