En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Förskolans kompetensförsörjning – en gemensam utmaning

Ökade barnkullar och personalbrist innebär stora påfrestningar för förskolan. SKL arbetar intensivt med frågan och många deltar i debatten, senast åtta professorer i Sydsvenskan som efterlyser långsiktiga åtgärder och nytänkande. För inte länge sedan kom även Skolinspektionens omfattande granskning, där bland annat förskolans likvärdighet ifrågasätts.

På 20 år har antalet barn i förskolan ökat från 360 000 till en halv miljon. En så kraftig utbyggnad får givetvis konsekvenser. Även om många förskolor har en imponerande kvalitet, så tyder mycket på att skillnaderna mellan de bästa och sämsta förskolorna har ökat. Här är kompetensförsörjningen den springande punkten.

Brist på utbildade förskollärare och barnskötare

För att bibehålla personaltätheten har kommunerna tvingats anställa allt fler som saknar relevant utbildning för att arbeta med barn. Det har helt enkelt inte funnits tillräckligt många utbildade att tillgå.

Ett stort skäl till bristen på förskollärare är att staten inte har ökat förskollärarutbildningens kapacitet i samma takt som antalet barn har ökat. Bilden kompliceras ytterligare av att bristen fördelar sig mycket olika över landet. Risken är stor att förskollärartätheten kommer att fortsätta minska, och skillnaderna mellan förskolor att öka, om inte krafttag tas nu för att möta behoven där de är som störst.

Åtgärder för att trygga kvaliteten

Utifrån dagens rekryteringsbehov ser jag ett antal åtgärder som väsentliga för att trygga kvaliteten och arbetsmiljön i den svenska förskolan:

-Staten behöver tillsammans med lärosätena förstärka utbildningskapaciteten. Insatser måste till omgående och behöver även omfatta alternativa vägar till förskollärarexamen. Men det arbetet kommer att ta tid.

-På kort sikt behövs många fler utbildade barnskötare i förskolan. Flera kommuner, bland annat Örebro och Uppsala, arbetar med att synliggöra detta behov. Vuxenutbildningen är ett viktigt komplement till gymnasieskolans barn- och fritidsprogram.

-Det behövs också utvecklingsmöjligheter för redan anställda medarbetare, bland annat vägar till barnskötarkompetens för medarbetare utan relevant utbildning samt vägar till förskollärarexamen för barnskötare som vill yrkesväxla.

-Yrkesroller och ansvar måste tydliggöras och förankras så att kompetensen används rätt. Till exempel har Kungsbacka noga inventerat barnens vistelsetider och olika yrkeskategoriers arbetstider så att rätt kompetens nyttjas fullt ut när de flesta barnen är på plats.

En gemensam utmaning

Som huvudmän har vi ett stort ansvar i hur vi förmedlar och synliggör behovet av medarbetare. Från SKL:s sida inventerar vi under det kommande året utbildningskapaciteten för förskollärare och barnskötare, vi undersöker kompetensinsatser för medarbetare utan relevant utbildning och ser som arbetsgivare över hur förskolan kan vara en attraktiv arbetsplats.

Vi har en fantastisk förskola i Sverige. Educare-modellen, som inte separerar omsorg och undervisning utan förenar barns och vårdnadshavares behov av en helhet, lyfts fram som ett föredöme i hela världen. Att vår förskola dessutom är tillgänglig för alla oavsett socioekonomisk bakgrund innebär en viktig kompensatorisk effekt.

Med de höga ambitioner för kvalitet och tillgänglighet som delas av beslutsfattare, forskare och verksamma inom förskolan, krävs åtgärder från oss alla. Därför vill jag instämma i professorernas rop på åtgärder och nytänkande. Såväl stat och lärosäten som huvudmän behöver kraftsamla och ta ansvar utifrån sina respektive roller.

Per-Arne Andersson

Avdelningschef

Be Sociable, Share!

  3 Kommentarer på “Förskolans kompetensförsörjning – en gemensam utmaning”

  1. 2018-03-09 14:13
   Skrivet av
   Per Edberg

   Hej Per-Arne! Tack för att du lyfter den här frågan . Jag håller med om samtliga förslag du tar fram men som förskollärare sen 25 år och numera huvudskyddsombud i Umeå Kommun så ser jag en viktig del som du missat i din text. Skolarbetsgivarnas ansvar att förbättra arbetsmiljön i förskolorna. En del i kompetensbristen beror på att för många lämnar yrket i förtid, blir sjukskrivna eller inte alls väljer att jobba i förskolan på grund av för stora barngrupper och för låg personaltäthet. Det finns ingen luft i systemet. Man får inte ens paus under sin arbetsdag. Jag ser nya förskollärare som påbörjar sitt första år utan att få en bra introduktion med mentor. Jag ser äldre förskollärare som inte får den kompetensutveckling som krävs för att hänga med i yrkets utveckling. Jag ser medelålders förskollärare som inte kan klara både familjeliv med småbarn och yrkesliv då det är får låg personaltäthet, vilket leder till att man jobbar i barngrupp 40 timmar i veckan och måste sköta planering på övertid, eller i många fall gratis på sin fritid.

  2. 2018-03-09 13:33
   Skrivet av
   Per-Arne

   Hej och tack för din kommentar. Självklart måste signaler om att kvalitet och arbetsmiljö behöver förbättras på många förskolor tas på allvar. En given del i arbetet med förskolans kompetensförsörjning är att vi som arbetsgivare ser över hur förskolan kan vara en attraktiv arbetsplats, vilket också nämns i blogginlägget. Det är ett ständigt arbete, men också ett led i den genomlysning av kompetensförsörjningen som SKL gör under 2018.

  3. 2018-03-09 13:46
   Skrivet av
   Likvärdig Förskola Kräver Utrymme Att Göra Olika | SKL:s Skolblogg

   […] behöver vara, betydligt mindre än så. Gruppen kanske har många barn i behov av särskilt stöd, eller brist på utbildade medarbetare. Eftersom resurser är ändliga är risken att taket skulle leda till att just de grupper som […]

  skl logotyp