En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan?

Igår medverkade Anders Knape på en hearing på Riksdagen där en diskussion fördes om Utbildningsutskottets nya rapport ”Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan?”. En intressant rapport där vi skriver under på vartenda ord i slutsatserna!

 • Det behövs mer och bättre forskning med koppling till det praktiska arbetet i skolan – behov av nära samverkan mellan forskare och de som är verksamma i skolan
 • Den forskning som finns måste spridas på ett systematiskt sätt
 •  Hur ny kunskap kommer till bättre användning handlar både om forskning och beprövade erfarenheter
 • Alla, både beslutsfattare och tjänstemän, liksom skolledare och lärare på den enskilda skolan har ett gemensamt ansvar för att ny kunskap kommer till användning i skolan

Två av resultaten i enkätstudien till lärarna fångade särskilt min uppmärksamhet; ett bekymmersamt och ett positivt.

Bana väg för ny kunskap

Enkäten visar att en klar majoritet av lärarna upplever att de har behov av ny kunskap för att kunna utveckla utbildningen. Men jag blev förvånad när jag läste att bara hälften anser att det egentligen ingår i deras arbete att ta del av ny kunskap.   Vi har länge varit eniga om att kompetensutveckling, som att fördjupa sig och hålla sig uppdaterad inom både sitt ämne och didaktik- och metodutveckling, ingår i arbetsuppgifterna. Kan man tolka resultatet så att lärarna värderar kunskap men har svårt att hitta utrymme till det inom uppdraget?

Att ta del av ny kunskap är något som måste angå alla.  Inte bara de lärare som själva deltar i forskning. Rapporten pekar på att mer strukturerat arbete och delat ansvar kan vara en del av lösningen. Det håller jag med om. Det behövs mer av nytänkande och samarbete i skolan. Jag är övertygad om att det både minskar arbetsbelastning och leder till bättre resultat.

Alla möjligheter att arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt

Ett glädjande resultat i enkäten att det inte bara är stora skolor, eller skolor hos stora huvudmän som ser möjligheter att arbeta med ett vetenskapligt förhållningsätt. Tvärtom är resultaten likartade för olika slags skolor, för olika slags huvudmän, oberoende vilken examen läraren som besvarat enkäten har eller hur länge sedan det var som man själv gick en lärarutbildning. Det här är en bra utgångspunkt för ett fortsatt gemensamt arbete där vi kan vända oss till alla skolor. Så att alla skolor kan bli bra skolor.

Jag hoppas att det forskningsinstitut som SKL verkat för under lång tid och som nu är på gång, blir den mötesplats för verksamma i skolan och forskare som vi önskat. Med ett gemensamt ansvar och ett arbetssätt som bygger på att professionen, skolledarna och huvudmännen är delaktiga kommer det nog att hända saker!

Läs mer

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: Bli först att kommentera
  Kategori: Skola på vetenskaplig grund
  Etiketter: ,

  Inga kommentarer på “Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan?”

  skl logotyp