En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Resursfördelning kan förbättra likvärdigheten

Socioekonomisk resursfördelning kan bidra till att minska skillnader i resultat mellan skolor. Samtidigt är det inte en helt enkel fråga.

SKL har därför tagit fram en skrift om att fördela och differentiera resurserna till skolorna baserat på deras elevsammansättning. Det är en slags handbok till kommunerna. Dels beskriver vi hur man kan göra rent tekniskt när man tar fram en socioekonomisk fördelningsmodell. Dels lyfter vi fram några saker man bör tänka på, till exempel att förankra modellen ordentligt och att följa upp vad modellen leder till. Det vill säga om likvärdigheten blir bättre. För det är ju det som en socioekonomisk omfördelning syftar till.

Stort intresse hos kommunerna att utveckla resursfördelningssystemen

Min bild är att det finns ett stort intresse hos kommunerna att utveckla sina ersättningssystem så att de blir så träffsäkra och effektiva som möjligt. Vår skrift är ett bidrag till det utvecklingsarbetet. Men jag vill också poängtera att det inte är givet att det behövs en socioekonomiskfördelningsmodell överallt. En kommun där det inte finns några direkta skillnader i elevernas resultat mellan skolorna har ingen anledning att omfördela resurser mellan skolorna, i alla fall inte för att utjämna för skillnader i elevernas bakgrund. I en sån kommun lyckas ju alla skolor med sitt uppdrag.

Men i kommuner där det finns systematiska skillnader i elevsammansättningen på skolorna och där det leder till påtagliga skillnader i resultaten mellan skolorna, där kan en socioekonomisk resursfördelning vara ett sätt att öka likvärdigheten.

Skärpta lagkrav på resursfördelningen

För bara någon vecka sen beslutade riksdagen att skriva in i skollagen att kommunerna ska fördela resurserna inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Lagändringen börjar gälla redan den 1 juli i år och avser inte bara skolan utan även förskolan.

Vad är bra och dålig resursfördelning?

SKL hade rätt mycket invändningar mot lagändringen när den var ute på remiss i vintras. Bland annat ställde vi oss frågande till syftet med ändringen. I propositionen sägs att ett av syftena med den reglering som nu införs är att ge Skolinspektionen ökade möjligheter att granska hur kommunen fördelar resurser. Det här blir konstigt tycker jag. Alla verkar vara överens om att det här med resursfördelning kräver många svåra avvägningar och att det inte finns något perfekt sätt att fördela resurserna. Hur ska Skolinspektionen då kunna bedöma vad som är bra och dålig resursfördelning?

Missförstå mig inte, självklart ska resurser fördelas efter behov. Det gäller inte bara i skolan utan i hela välfärdssektorn. Men så är det redan, det ligger liksom i själva uppdraget. När det gäller skolan har vi en likvärdighetsprincip som säger att skolan ska vara kompenserande och uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar.  Därför tycker vi det är överflödigt att skriva som man nu gör i skollagen. Det finns som sagt redan en skyldighet att fördela resurserna till skolorna efter behov.

Staten borde städa framför egen dörr först

En annan invändning som vi hade var att utjämningssystemet mellan kommuner, som staten ansvarar för, inte tar hänsyn till skillnader i behov. Men nu åläggs alltså kommunerna i lag att göra det. Vilket får mig att tänka på att det alltid är klokt att städa framför egen dörr innan man har synpunkter på hur andra ska göra.

Kommunerna måste kunna visa en medveten och strategisk resursfördelning  

Nåväl, nu blir det en lagändring. Vi får se hur Skolinspektionens granskning av kommuneras sätt att fördela resurserna kommer att utveckla sig. Jag kan tänka mig att det viktiga blir att visa hur man beaktat skillnader i elevernas förutsättningar i sin resursfördelning. Och att man får bakläxa om man inte har en medveten och strategisk resursfördelning. Jag hoppas bara att inspektionen inte stannar vid att rikta kritik utan också lyfter fram goda exempel på fördelningsmodeller som verkligen funkar och leder till bättre resultat och minskade skillnader mellan skolorna. Precis som inspektionen gjorde i den rapport som de publicerade i början av 2014.

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Resursfördelning kan förbättra likvärdigheten”

    skl logotyp