En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Stor satsning för att minska avhoppen inom gymnasieskolan

Skolinspektionen presenterar idag en granskning av studieavbrotten på gymnasieskolans yrkesprogram. Inspektionen har besökt 20 fristående och 10 kommunala gymnasieskolor och intervjuat bl.a. lärare och elever som riskerar att inte nå en yrkesexamen. En dyster bild framträder. En bild som dock går att förändra – det visar Plug in, Sveriges största samverkansprojekt för att minska avhoppen inom gymnasieskolan.

Skolinspektionens granskning visar att undervisningen inte utgår från elevernas behov, orsaker till frånvaro utreds sällan,  förtroendefulla relationer mellan elever och lärare behöver utvecklas och att elevhälsans kompetenser används för lite. I artikeln av Maria Sundén Jelmini i SvD kan man läsa om ett slags moment 22 där eleverna säger att de inte får något stöd och lärarna säger att eleverna inte kan få stöd om de inte är i skolan.

Högt på agendan

Minskade studieavhopp står högt på vår agenda här på SKL och i många av landets kommuner och skolor. Under tre år har vi drivit Plug in-projektet som jag nämnde ovan. Ett 50-tal kommuner har prövat nya metoder för att få fler ungdomar att fullfölja gymnasiet och att få de som redan hoppat av att återvända till skolan. Det har exempelvis handlat om uppsökande verksamhet, coachning av enskilda ungdomar, utveckling av specialpedagogiskt stöd eller av rutiner som rör det kommunala informationsansvaret. Här kan du läsa mer.

Metoder som fungerar

De framgångsfaktorer som Skolinspektionen lyfter i sin granskning går hand i hand med de som vi sett både inom Plug In projektet och våra rapporter ”Vänd frånvaro till närvaro” och ”Att motverka studieavbrott”. Mycket handlar om att skapa förtroendefulla relationer mellan elev och lärare (eller annan vuxen), att det finns någon som lyssnar, visar engagemang och inte ger sig. Många skolor inom Plug in vittnar om färre avhopp och elever som återvänder till studierna när de får mer personligt stöd, tydliga planer och anpassad studiegång. Elevcoacher är ett framgångsrecept.

Fortsatt satsning för att minska avhoppen

Plug in kommer nu fortsätta i tre år till och bygga på kunskap om det som varit framgångsrikt under de här första åren. Projektet får också ett tydligare fokus på det förebyggande arbetet i skolorna – precis det som Skolinspektionen granskat. Nyanlända elever och 15-åringar är nya målgrupper som kommer att ingå. Det innebär att man kan pröva metoder och arbetssätt för att fånga upp elever i riskzonen redan i årskurs nio. Sammanlagt satsas nu 150 miljoner kronor.

Det är viktigt att skolornas arbete för att förebygga avbrott granskas. För att kunna förbättra verksamheten är det dock minst lika viktigt att lyfta fram och sprida de goda exemplen, som vi bland annat sett inom Plug in. Läs till exempel om Beda Hallbergs gymnasium i Kungsbacka i senaste numret av Skolporten.

 

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Stor satsning för att minska avhoppen inom gymnasieskolan”

    skl logotyp