En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Kvalitet i fritidshemmen – stödmaterial klart

En händelserik vecka går mot sitt slut. Vi har fått en budgetproposition som har ett fokus på samarbete och utveckling vad gäller skolan. Det är bra. Dock finns en del frågetecken vad gäller till exempel finansiering, men det får jag återkomma till när vi gjort djupare analyser.

Utöver BP:n har denna vecka gått i fritidshemmens tecken här på SKL. I onsdags publicerade vi Stöd för att utveckla kvaliteten i fritidshem. Det är ett material som riktar sig till skolhuvudmän – politiker och förvaltning.

Faktum är att fritidshemmen har varit högt på SKL:s agenda sedan februari då SKL bjöd in till en hearing för att diskutera fritidshemmens kvalitet. Hearingen blev ett bra avstamp och startskott för vårt arbete.  Här kan du läsa om diskussionerna under mötet. SKL har sedan fortsatt samtalen med olika intressanter. Resultatet är nu detta material som vi hoppas ska underlätta huvudmännens arbete.

SKL:s Facebooksida kan du läsa om hur några av de som varit delaktiga i att ta fram materialet ser på hur det kan användas.

SKL:s utbildningsberedning har också varit engagerade i arbetet. Maria Stockhaus kommenterade materialet så här .

Under den närmaste tiden kommer SKL att presentera materialet runt om i landet tillsammans med Skolverket som informerar om de nya allmänna råden för fritidshem. Jag vill också uppmuntra er som börjar jobba med materialet att höra av er till oss om hur ni använder det och vad ni tycker!

Trevlig helg

PS. Apropå BP:n och kopplingen till fritidshemmen hoppas vi att en del av de öronmärkta pengarna till högskoleplatser går till grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem. Här är söktrycket bra. På Malmö högskola var det t .ex. 12,7 sökande per plats i höstas.

Vad är kvalitet i fritidshemmen?

”På fritids lär vi oss hela tiden – vare sig vi märker det eller inte”. Så uttryckte sig ett av barnen på Årstaskolans fritidshem, som presenterade sin verksamhet via en film för närmare 100 personer som samlats hos oss på SKL idag för att prata om kvalitet i fritidshemmen. Fritidshemmens roll och förutsättningar har varit en fråga som tyvärr alltför ofta hamnat i skymundan när allt ljus under lång tid riktats mot skolan. Men det finns tecken på att det håller på att bli ändring på det.

Ett sådant är det stora gensvar som vi fått inför dagens hearing. Uppslutningen har varit stor och jag är glad över att se både fritidspedagoger, politiker, chefer, fackliga företrädare och forskare i församlingen.

Stort intresse att för att delta i SKL:s hearing om fritidshemmen

Stor uppslutning på SKL:s hearing om fritidshemmen

Ett annat tecken är de olika perspektiv på kvalitet som vi fick lyssna till idag. Inspel som är värdefulla för oss i vårt fortsatta arbete. Kvalitetsbegreppet är inte helt enkelt och jag tycker att dagen gav en bra balans mellan diskussion om förutsättningar för kvalitet, fritidshemmens betydelse och inspirerande exempel. Några perspektiv som lyftes:

  • Vikten av att styra mot läroplanen och svårigheten att göra det ( det krävs förtrogenhet med styrdokumenten – både på ledningsnivå och ”golvet”)
  • Vikten av att fritidshemmens verksamhet finns med i det systematiska kvalitetsarbetet för skolan som helhet
  • Hur man organisatoriskt och strukturellt lägger upp verksamheten har betydelse för kvaliteten
  • Barn har olika behov i olika åldrar och det är viktigt att utmana de lite äldre barnen
  • Vikten av att personalen har rätt kompetens för arbetet så att det pedagogiska anslaget betonas
  • Behov av kompetensutveckling och kollegialt lärande.

En av de frågor som jag särskilt tänker på efter den här dagen är att vi behöver bli

Jessica Sjöblom, fritidspedagog på Årstaskolan, inspirerade deltagarna

Jessica Sjöblom, fritidspedagog på Årstaskolan, inspirerade deltagarna

bättre på att sprida goda exempel och ta tillvara positiva krafter. Idag visade Årstaskolan, Freinetskolan Mimer, Göteborg och Södertälje hur de tagit sig an utmaningen att stärka fritidshemmen. Vi fick höra hur de har fått fritidshemmen att bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan och hur man skapat former för ett kollegialt lärande för fritidspedagoger. Både intressant och inspirerande!

Maria Stockhaus, från SKL:s utbildningsberedning, inledde med poängtera fritidshemmens betydelse. Det höll Robert Hammarstrand, även han från utbildningsberedningen,  med om när han avslutade med orden: Vi hoppas att dagens hearing blir ett nationellt startskott för att stärka fritidshemsverksamheten!Huvudmän behöver bli bättre på se fritidshemmens potential. Jag tycker mig märka att vi är på rätt väg och att det finns en ökad vilja och medvetenhet ute i landets kommuner. Från SKL:s sida kommer vi att arbeta vidare utifrån diskussionen idag.

Trevlig helg,

Per-Arne

Ps. Syftet med SKL:s hearing var att en rad olika intressenter skulle presentera sin syn på kvalitet i fritidshemmen. Tanken är också att dagens presentationer ska vara en utgångspunkt för SKL:s fortsatta arbete för att stärka kvaliteten i fritidshemmen. Dagen har filmats och de som hade med sig power point och film kommer att finnas på vår webb.

 

Författare:
Kommentarer: 2
Kategori: Fritidshem
Etiketter:

skl logotyp