En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Snabbt, bra och gratis

”Tänk om vi kunde göra det svåra lättare?” Orden kommer från Björn Söderlund, Lidingö stad, och beskriver tanken bakom LIKA – it-tempen för skolan.

LIKA, som presenterades på ett seminarium på SKL igår, är ett verktyg som på ett enkelt sätt – och helt gratis – kan användas för att ta tempen på skolans digitalisering. Det ger en snabb nulägesbild men ger också automatiskt en handlingsplan där man kan se vad som behöver prioriteras.

Maria Stockhaus, som inledde, pekade på att för att utveckla skolan med digital teknik behövs ett strategiskt arbete inom flera områden. LIKA handlar om att få en bild både av ledarskap, infrastruktur, kompetens och användning – alla viktiga delar som måste fungera för att nå bra resultat.

Jag själv följde seminariet via webben och det var inspirerande att lyssna på de rektorer och IT-strateger som varit med och testat verktyget. De var eniga om att det här är något som man verkligen har nytta av som rektor och skolledare. Enkelt, självinstruerande och lätt att kommunicera var ord som gick som en röd tråd genom seminariet.

Verktyg för skolutveckling

Elisabeth Teghult, rektor i Kungsbacka menade att verktyget tilltalar henne som pressad rektor för att det är snabbt och enkelt, men underströk också att det är ett viktigt redskap för skolutveckling.

Jag tycker att kopplingen mellan digitalisering och skolutveckling är central. Jag håller med Elisabeth om att det inte går att jobba med LGR 11 utan digitala redskap, och det är positivt att LIKA uppfattas som ett hjälpsamt verktyg.

Digitalisering är inget enskilt spår

Det är också en självklarhet att LIKA inte bara ska vara ett enskilt spår framöver, utan kan ingå i det systematiska kvalitetsarbetet för skolan som helhet. Piloterna beskrev att verktyget redan nu gjort det lätt att svara på de frågor som rör digitalisering. Det blir enkelt att ha koll på vad man behöver göra, vad man har gjort och vad som hänt. Man kan lätt gå tillbaka och se vilka självskattningar man gjorde förra terminen och vad som blivit bättre.

Bra underlag för it-satsningar

LIKA används av rektorer men också av huvudmän på övergripande nivå. Med verktyget kan man få en bild både av de gemensamma utmaningar som finns och vad som fungerar bra eller dåligt på enskilda skolor. Björn Söderlund beskrev på ett intressant sätt hur Lidingö har börjat använda rektorernas värderingar som beslutsunderlag för sina it-satsningar i kommunen. Och det är precis så verktyget borde användas tycker jag.

LIKA bygger på en överenskommelse mellan SKL och regeringen. Här kan du läsa mer om LIKA och här hittar du verktyget

Författare:
Kommentarer: 1
Kategori: Digitalisering
Etiketter: , ,

SKL tar it-täten

Maria Stockhaus, ordf i SKL:s utbildningsberedning, tillsammans med elever från Vallaskolan i Södertjälje

Maria Stockhaus, ordf i SKL:s utbildningsberedning, tillsammans med elever från Vallaskolan i Södertjälje

Det är omöjligt att tänka sig en vardag utan internet och digitala resurser. Men det går fortfarande att hitta skolor där den moderna tekniken ännu inte gjort några större avtryck. Positivt är att mycket har hänt de senaste tio åren.  Det är dock ingen lätt resa och utmaningarna är flera, särskilt för mindre kommuner.

SKL samlade därför igår departement, myndigheter och organisationer till en hearing  för att diskutera hur vi tillsammans kan stödja utvecklingen och ta oss an de svårigheter som finns. Jag ser att det finns flera angelägna frågor där vi med gemensamma krafter skulle kunna göra skillnad och styra utvecklingen åt rätt håll.

Eva-Lís Sirén, ordf Lärarförbundet, och elever från Vallaskolan i Södertälje

Eva-Lís Sirén, ordf Lärarförbundet, och elever från Vallaskolan i Södertälje

En sådan fråga är juridiska svårigheter. Hur gör vi bra upphandlingar både vad gäller teknik och plattform? Vi har även en lagstiftning som inte hänger med. Jag tänker på PUL-lagstiftningen från 1998 som hindrar pedagogerna från att använda effektiva och bra verktyg, såsom molntjänster. En fråga som ställdes igår var vem det är som leder skolans digitalisering? Är det IT-avdelningen eller verksamheten?  De kreativa pedagogernas arbete kan hämmas av IT-avdelningens säkerhetsfrågor. Hur kan man få till en bra balans här?

En annan svårighet handlar naturligtvis om kompetens. Kompetensen hos varje individ får naturligtvis stor påverkan.  Jag tror att ju fler som använder it som ett pedagogiskt verktyg, desto synligare blir nyttan av det. En central fråga blir därför hur vi hittar bra pedagogiskt innehåll och lyckas få till en delningskultur i skolan? I diskussionen på hearingen lyftes även ledarskapets betydelse. Många rektorer har lägre it-kompetens än lärarna. Då är det också svårt att leda utvecklingen.

På hearingen var det tydligt att alla ansåg att det är dags att arbeta tillsammans för att lösa utmaningarna på bästa sätt. Därför bildar vi nu ett nationellt forum för digitalisering av skolan som består av en strategisk grupp av beslutsfattare på hög nivå. Till forumet kommer arbetsgrupper med representanter från myndigheter och organisationer knytas som ska arbeta med de frågor som forumet pekar ut som prioriterade. Det kommer bli spännande att hålla i det här arbetet!

Författare:
Kommentarer: 1
Kategori: Digitalisering
Etiketter: , ,

skl logotyp