En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Kommunerna satsar på karriärtjänster!

SKL och Skolverket har precis genomfört ett antal konferenser om karriärreformen. Vår gemensamma bild är att reformen är en succé. Bilden i media är inte oväntat den omvända. SVT:s inslag i går (20 okt) kritiserar att 20 av 290 kommuner inte sökt och att de flesta kommuner valt tidsbegränsade förordnanden med tillsvidareanställning i botten. De fackliga organisationerna hänger på. Jag tar mig för pannan.

Nästan alla kommuner har alltså sökt pengar för att inrätta karriärtjänster. De hade mycket kort tid på sig att ansöka. Det är ett fantastiskt bra resultat. Sällan har en reform mötts av en så snabb uppslutning och ett sådant engagemang.

Kommunerna jobbar långsiktigt

Här kommer istället den bild som vi mött på våra konferenser: Vi ser ett mycket genomtänkt arbete. Många kommuner har ett gediget urvalsförfarande (trots kort varsel), en plan för hur man vill att arbetet ska bedrivas och ett långsiktigt tänk.

Som sagt sökte nästan alla kommuner tjänsterna första gången de hade chansen. Några av de få kvarstående kommunerna söker nu. På vår hemsida samlar vi löpande exempel på hur kommuner tar sig an reformen. Karriärtjänsternas viktigaste funktion är att utveckla skolverksamheten och därmed förbättra skolresultaten. Tjänsterna ska också bidra till att öka attraktiviteten i läraryrket. För att nå målet med reformen – ökad måluppfyllelse – är det viktigt att det blir rätt person på rätt plats.

Tidsbegränsat en övergående fas

Den korta ansökningstiden gjorde att många kommuner inte hann analysera vad tjänsterna ska innefatta på lång sikt och det har funnits ett behov av att ha utrymme att finjustera hur tjänsterna utformas. Jag tänker att det måste vara bättre att pröva sig fram till det som bäst fungerar, än att förhastat inrätta ett slags tjänster och sedan tvingas backa och göra något annat.  Därför är det inte konstigt att många kommuner i ett första skede har valt försiktighetsprincipen med tidsbegränsade förordnanden.

De tidsbegränsade tjänsterna är en övergående fas och med tanke på hur regeringen ofta ändrar och skruvar på sina reformer efter genomförandet, borde det finnas en förståelse för att kommunerna tar ansvar för att karriärreformens intentioner verkligen ska nås.

SKL ser inget annat än att kommunerna är på tå och planerar långsiktigt när det gäller karriärreformen. Varför skulle man tänka på annat sätt? Det starka gensvaret som reformen har fått visar att dessa tjänster fyller ett utvecklingsbehov. Det är ju också därför en del kommuner inrättat denna typ av tjänster redan innan regeringens reform.

Bo Jansson i LR hoppas att kommunerna som inte sökt kommer till sans och söker nästa år. Jag kan informera om att vi vet att flera av dessa avser att söka. Jag själv önskar lite mer vett och sans i debatten. Istället för kritik förtjänar kommunerna i detta fall beröm. Karriärtjänsterna kan bli det lyft för skolan som vi alla hoppas på. Då krävs också en konstruktiv attityd från alla parter.

SKL:s  stödmaterial som som beskriver ett sammanhållet karriärsystem för lärare.

 

 

Många unga vill bli lärare!

Visst är det roligt att bli positivt överraskad. En undersökning visar att drygt hälften av våra unga kan tänka sig att jobba som lärare eller förskollärare. Det är till och med det yrke som verkar roligast och mest utvecklande av yrkena i kommuner och landsting. Och ännu fler anser att jobbet är viktigt.

Det här går att läsa i en rapport från Ungdomsbarometern och SKL i vilken 1500 unga mellan 15 och 24 år ger sin uppfattning om och attityder till olika branscher och yrken. Svaren varierar en del mellan pojkar och flickor. Rapporten har tagits fram inom satsningen Sveriges Viktigaste Jobb.

Mer goda nyheter är att antalet sökande till lärarutbildningen har ökat med 20 procent sedan 2012. Intresset för läraryrket finns och växer. Nu gäller det att få intresset att växa ännu mer. De nya karriärtjänsterna med högre lön tror jag kommer att öka intresset ytterligare. Kan delar av lärarnas administration också förenklas så känns jobbet än mer aptitligt. Den stora efterfrågan på lärare ger trygga arbetsvillkor både nu och i framtiden.

Att lyckas med lön, arbetsmiljö och karriärvägar är grundbultar för att göra läraryrket attraktivt. Men frågan är om inte dagens största utmaning för att locka fler sökande till lärarutbildningen är att förändra bilden av skolan. Jag och många med mig vet att den överskuggande bilden är positiv. Lyckas den bryta igenom i medierna och i debatten så har vi alla chanser att de bästa söker till läraryrket.

Faktum är att rapporten från Ungdomsbarometern och SKL kom redan i vintras. Men den har fått ordentlig spridning först nu, inte minst via Skolverket. Som sagt, det är inte lätt att få ut positiva nyheter. Men trägen vinner!

 

 

Karriärvägar för lärare – möjligheter och knäckfrågor

Få har missat att det nu finns tydligare karriärvägar för lärare. Intresset och uppslutningen från kommunerna är stor!

Nästan alla kommuner sökte bidraget trots att det var kort om tid för planering och beslut. Nu återstår att få lärartjänsterna på plats med både innehåll och form som möter reformens syfte på bästa sätt. För att stötta kommunerna ordnar SKL tillsammans med Skolverket just nu fyra konferenser för erfarenhetsutbyte. Dessa riktar sig framför allt till politiker och tjänstemän på kommunal nivå. Startskottet gick förra veckan och jag ser själv fram emot att delta på den avslutande konferensen i Örebro nästa vecka.

Under de två första dagarna har mina medarbetare har slagits av att kommunerna verkligen drar nytta av den flexibilitet som reformen ger. De allra flesta sätter också in de nya tjänsterna i ett större sammanhang på ett tydligt sätt. Roligt att höra tycker jag! Det var ju något som vi särskilt lyfte fram i det stödmaterial som vi skrev i våras. På konferenserna hör vi också att kommunerna överlag är positivt inställda till karriärlärare som ett styrmedel för att differentiera löner och arbetsuppgifter.

Karriärtjänster ska stötta de lokala utvecklingsbehoven och kan därför se ut på olika sätt. Trots att förutsättningarna mellan kommuner varierar ser vi att det är samma knäckfrågor som dyker upp på olika ställen. En sådan fråga är naturligtvis den om de medel som regeringen avsatt hittills kommer att finnas kvar efter 2016? Kanske får frågan ett tydligare svar redan i årets budgetproposition som snart presenteras.

På varje konferens berättar en mindre och en större kommun om sitt arbete och det finns stort utrymme för erfarenhetsutbyte.  Jag vill passa på att tipsa om de goda exempel som vi idag har på vår hemsida, där vi allt eftersom bygger på med redovisningar från konferenserna.

Hittills har vi bland annat hört om:

  • Att både Sollentuna och Herrljunga kopplar de nya förstelärartjänsterna till de andra karriärtjänster som redan har inrättats (lärarcoacher i Sollentuna och utvecklingslärare i Herrljunga) och ser till så att dessa kompletterar varandra.
  • Att förstelärarna i Sollentuna ska utöva ett tydligt pedagogiskt ledarskap, utveckla en lärande organisation och förväntas bjuda in till klassrumsbesök och leda pedagogiska diskussioner.
  • Att i Tomelilla är inkludering och vetenskapligt förhållningssätt viktiga hörnstenar. Kriterierna liknade en slags tjänst som redan fanns, som pedagogisk tränare, och en av dessa blev även förstelärare. Framöver ska fler tjänster inrättas med utgångspunkt att varje förstelärare ska påverka många barns lärande.
  • Att i  Ängelholm ska förstelärarna bland annat planera och leda förbättringsarbete på skolan samt att hantera de reaktioner som följer av förändringarna. En annan aspekt är att stärka lärares innovativa, utvecklande och gemensamma lärande.
  • Att i Herrljunga var det stor enighet om urvalet till fyra tjänster från de 29 som sökte efter en process som bestod av utvärdering av rektor, provcoaching av kollega, ansökningar med vad man ville genomföra och elevintervjuer.

 

 

Karriärtjänster viktigt för att utveckla skolan

Under förra veckan var debatten om skolan ovanligt intensiv med flera artiklar som var mer eller mindre väl grundade i fakta eller vad forskning säger är viktigt för att utveckla skolan. Själv skulle jag önska att debatten oftare handlar om det som vi vet är viktigt för att förbättra elevernas måluppfyllelse. Till exempel hur vi utvecklar och använder lärares kompetens på bästa sätt.

Därför är jag glad för de positiva reaktioner som SKL har fått på vårt förslag om ett samlat system för karriärtjänster för lärare som vi presenterade förra veckan. Igår uppmärksammades även vårt material i Lärarnas nyheter . Jag hoppas att den vägledning som vi tagit fram kan vara ett stöd i kommunernas arbete att planera och organisera för lärares karriärtjänster. Tanken är att skapa ordning mellan regeringens nya karriärtjänster och de karriärsteg som många kommuner redan har inrättat.

Vi vet att det finns ett stort intresse, men tiden för att ansöka är knapp! Ansök därför nu, och använd tiden innan ni sjösätter satsningen till att tänka efter ordentligt. Det är viktigt att ha en helhetssyn i arbetet. Alla kommuner ska arbeta med löneinstrumentet för att främja måluppfyllelse och öka spridningen i lärarnas löner så att skickliga lärare får bra betalt. Inrättandet av karriärtjänster är dock något annat, det är inte att enbart se som ett lönelyft, utan de måste bidra till att utveckla skolans verksamhet och elevernas måluppfyllelse. Det gäller också att planera så att kunskaper och erfarenheter sprids och inte stannar hos den enskilde läraren. Jag vill lyfta fram tre punkter som vi beskriver i vår vägledning:

  • Vilka behov ska karriärtjänsterna fylla?
  • Förstelärarnas och lektorernas arbetsuppgifter är beroende av de lokala behoven och förutsättningarna.
  • Låt behoven styra antalet tjänster och rekryteringsprocessen.

SKL kommer att följa reformen och arbetet i kommunerna. På vår hemsida kan du läsa exempel från flera kommuner som har inrättat olika karriärtjänster.

Om vi ser att det finns behov så kan vi komma att uppdatera stödmaterialet inför ansökningsomgången för 2014. Därför får du gärna höra av dig till oss om du har synpunkter på dokumentet.

Om någon månad planerar vi även att ge ut ett cirkulär om arbetsgivarfrågor när det är dags för många kommuner att skriva anställningsavtal för de nya karriärtjänsterna.

Trevlig helg!

p.s. Apropå vikten av att tänka efter före – ni har väl inte missat att regeringen nu ändrar behörighetskraven för vissa lärare?

Läs mer om SKL:s förslag på samlat karriärsystem för lärare:

Samlat karriärsystem för lärare

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/karriartjanster/exempel-pa-karriartjanster

Fakta om ansökning:

http://www.skolverket.se/fortbildning-och-bidrag/statsbidrag/karriartjanster/karriartjanster-1.192272

och antal per kommun

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2013/sa-manga-larare-kan-fa-karriartjanster-i-varje-kommun-1.195457

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Lärare och yrket
Etiketter: ,

Ett samlat system för karriärtjänster?

Hur tar man bäst tillvara på möjligheten att ha förstelärare på en skola med ca 500 elever? funderade Christer Kratz (Nybro), Barbro Melander (Trelleborg), Jonas Åkesson (Tomelilla))

Ing-Marie Rundwall

Ing-Marie Rundwall (Helsingborg) bollade en idé med gruppen.

Som ni vet har regeringen föreslagit karriärtjänster för lärare i form av förstelärare och lektorer, med statsbidrag till kommunerna. Det är bra med fler karriärmöjligheter, tycker både jag och SKL. Det ger stöd att lokalt arbeta med lönedifferentiering, förbättrad undervisning och för att höja elevernas resultat.

Redan idag har kommuner vissa karriärvägar. Det bäste vore om man kunde inordna dessa och de statliga förstelärar- och lektorstjänsterna i ett samlat system. Därför utreder vi på SKL nu en sådan möjlighet, tillsammans med skol- och personalchefer från drygt tio kommuner.

I måndags (25/2) träffades vi för andra gången för att diskutera hur ett sådant samlat system skulle kunna se ut. Det blev spännande diskussioner. På bilden kan ni se några av deltagarna i full fart med skissa på olika lösningar.

Det är ingen lätt utmaning vi har tagit på oss. Men vi jobbar vidare tillsammans med kommunerna i referensgruppen. Fortsättning följer!

 

 

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Lärare och yrket
Etiketter:

skl logotyp