En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Förskolans kompetensförsörjning – en gemensam utmaning

Ökade barnkullar och personalbrist innebär stora påfrestningar för förskolan. SKL arbetar intensivt med frågan och många deltar i debatten, senast åtta professorer i Sydsvenskan som efterlyser långsiktiga åtgärder och nytänkande. För inte länge sedan kom även Skolinspektionens omfattande granskning, där bland annat förskolans likvärdighet ifrågasätts.

På 20 år har antalet barn i förskolan ökat från 360 000 till en halv miljon. En så kraftig utbyggnad får givetvis konsekvenser. Även om många förskolor har en imponerande kvalitet, så tyder mycket på att skillnaderna mellan de bästa och sämsta förskolorna har ökat. Här är kompetensförsörjningen den springande punkten.

Brist på utbildade förskollärare och barnskötare

För att bibehålla personaltätheten har kommunerna tvingats anställa allt fler som saknar relevant utbildning för att arbeta med barn. Det har helt enkelt inte funnits tillräckligt många utbildade att tillgå.

Ett stort skäl till bristen på förskollärare är att staten inte har ökat förskollärarutbildningens kapacitet i samma takt som antalet barn har ökat. Bilden kompliceras ytterligare av att bristen fördelar sig mycket olika över landet. Risken är stor att förskollärartätheten kommer att fortsätta minska, och skillnaderna mellan förskolor att öka, om inte krafttag tas nu för att möta behoven där de är som störst.

Åtgärder för att trygga kvaliteten

Utifrån dagens rekryteringsbehov ser jag ett antal åtgärder som väsentliga för att trygga kvaliteten och arbetsmiljön i den svenska förskolan:

-Staten behöver tillsammans med lärosätena förstärka utbildningskapaciteten. Insatser måste till omgående och behöver även omfatta alternativa vägar till förskollärarexamen. Men det arbetet kommer att ta tid.

-På kort sikt behövs många fler utbildade barnskötare i förskolan. Flera kommuner, bland annat Örebro och Uppsala, arbetar med att synliggöra detta behov. Vuxenutbildningen är ett viktigt komplement till gymnasieskolans barn- och fritidsprogram.

-Det behövs också utvecklingsmöjligheter för redan anställda medarbetare, bland annat vägar till barnskötarkompetens för medarbetare utan relevant utbildning samt vägar till förskollärarexamen för barnskötare som vill yrkesväxla.

-Yrkesroller och ansvar måste tydliggöras och förankras så att kompetensen används rätt. Till exempel har Kungsbacka noga inventerat barnens vistelsetider och olika yrkeskategoriers arbetstider så att rätt kompetens nyttjas fullt ut när de flesta barnen är på plats.

En gemensam utmaning

Som huvudmän har vi ett stort ansvar i hur vi förmedlar och synliggör behovet av medarbetare. Från SKL:s sida inventerar vi under det kommande året utbildningskapaciteten för förskollärare och barnskötare, vi undersöker kompetensinsatser för medarbetare utan relevant utbildning och ser som arbetsgivare över hur förskolan kan vara en attraktiv arbetsplats.

Vi har en fantastisk förskola i Sverige. Educare-modellen, som inte separerar omsorg och undervisning utan förenar barns och vårdnadshavares behov av en helhet, lyfts fram som ett föredöme i hela världen. Att vår förskola dessutom är tillgänglig för alla oavsett socioekonomisk bakgrund innebär en viktig kompensatorisk effekt.

Med de höga ambitioner för kvalitet och tillgänglighet som delas av beslutsfattare, forskare och verksamma inom förskolan, krävs åtgärder från oss alla. Därför vill jag instämma i professorernas rop på åtgärder och nytänkande. Såväl stat och lärosäten som huvudmän behöver kraftsamla och ta ansvar utifrån sina respektive roller.

Per-Arne Andersson

Avdelningschef

skl logotyp