En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Det behövs nationell statistik om skolfrånvaro

I Dagens Samhälle uppmärksammar Malin Gren Landell och Aggie Öhman, bloggaren Prestationsprinsen, Skolverkets avvisande hållning till uppdraget att samla in och sammanställa nationell frånvarostatistik ”Frånvarande elever går under samhällets radar”.

Jag är förvånad över att Skolverket är så oförstående. SKL har länge pekat på behovet av ett nationellt uppföljningssystem där huvudmän och skolor kan följa bland annat elevernas betyg, resultat på nationella prov, avhopp och skolplacering i realtid. Uppgifter om skolnärvaro skulle kunna vara en del i ett sådant system.

Statistik ger viktig information

Regeringens utredare av skolfrånvaro, Malin Gren Landell, gjorde i sitt betänkande bedömningen att Skolverket bör få i uppdrag att samla in och redovisa nationell statistik från huvudmän om såväl giltig som ogiltig frånvaro. SKL håller med om att den här statistiken behövs. Den ger viktig information, för vi vet att det finns ett samband mellan elevers skolnärvaro och deras möjligheter att uppnå gymnasiebehörighet. Läs mer i SKL:s remissyttrande över Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

Att uppmärksamma frånvaron kan i sig bidra till en minskning, då det leder till ett mer systematiskt arbete för att minska frånvaron. Det arbete som krävs av skolor och huvudmän med att samla in och ställa samman närvarostatistik ger viktig information i det systematiska kvalitetsarbetet.

Per-Arne Andersson

Vi kan öka närvaron i gymnasieskolan

Jag tycker att vi behöver bli bättre på att lyssna på elever för att få veta varför de väljer att inte komma till skolan. Skolan måste signalera att den bryr sig om att elever fullföljer sin gymnasieutbildning och att skolan kommer att göra vad den kan för att de ska lyckas. Och här finns det många erfarenheter om framgångsrika metoder och arbetssätt att lära av.

Detta var mina första tankar när jag tog del av rapporten Frånvaro och närvaro i gymnasieskolan – en nationell kartläggning som Skolverket publicerade i fredags.

Bekymmersam bild

Rapporten ger en i flera avseenden bekymmersam bild av att rutiner för att åtgärda skolfrånvaro ofta saknas och att skolan måste bli bättre på att utreda varför elever inte kommer till skolan. Förvaltningarna får ofta inte kännedom om ogiltig frånvaro då eleverna går i fristående skolor eller i skolor i andra kommuner. Elever på introduktionsprogramen (med undantag av Språkintroduktion) är överrepresenterade bland programmen med hög frånvaro. Frånvaron är också högre på yrkesprogrammen än på de högskoleförberedande.

Rapporten gör mig än mer övertygad om att kommunerna har en avgörande betydelse för att öka skolnärvaron.

Det särskilt bekymmersamma med skolfrånvaro i gymnasieskolan är sambandet mellan skolfrånvaro och studieavbrott. Och elever som lämnar gymnasieskolan utan en fullständig gymnasieutbildning riskerar de i högre utsträckning än andra att fastna i arbetslöshet.

Vänd frånvaro till närvaro

SKL har på flera sätt visat att kommuner och skolor kan minska skolfrånvaron och motverka studieavbrott. Inom ramen för Psynkprojektet tog SKL fram Vänd frånvaro till närvaro – Guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner. Den pekar på viktiga framgångsfaktorer och bygger i stor utsträckning på systematiskt arbete som mer än halverat frånvaron i både grund- och gymnasieskolan i Vänersborgs kommun. I rapporten Motverka studieavbrott visar vi på goda arbetssätt i skolor med låg andel studieavbrott. SKL har också genom Plug In-projektet bidragit att öka kunskaperna om hur skolor kan arbeta för att förebygga studieavbrott och få tillbaka avhoppare till skolan.

Allt bra arbete som görs i kommuner och skolor behöver spridas i hela landet. Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet igen. Närvaron i gymnasieskolan är avgörande för ungdomars framtid.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Elever
Etiketter: ,

Vänersborg har halverat frånvaron

Att barn och unga inte är närvarande i skolan är ofta ett tecken på problem av något slag. I skolan, hemma eller med kompisar. Förutom den uppenbara risken att det finns en risk att de här eleverna inte klarar skolans kunskapskrav, löper de också en ökad risk att drabbas av psykosociala problem. Att arbeta för ökad skolnärvaro är en vinst både för individen och för samhället.

Skolinspektionen har nyligen presenterat resultatet av sin kvalitetsgranskning om grundskolans arbete för att främja närvaro och motverka frånvaro. De utvecklingsområden som Inspektionen lyfter fram ligger i linje med det som SKL konstaterat i arbetet med projektet Psynk – psykisk hälsa, barn och unga.  Det handlar bl.a. om:

  • behov av bättre samverkan mellan myndigheter,
  • bättre samarbete med elever och vårdnadshavare,
  • att snabbt ta reda på orsakerna till frånvaron,
  • elevhälsans förebyggande och främjande arbete och
  • tydligare uppföljning av elevers närvaro.

Kommuner kan och vill öka närvaron

Jag upplever att många kommuner är intresserade av att förbättra sitt skolnärvaroarbete. I början av maj publicerade SKL Vänd frånvaro till närvaro. Guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner. Den beskriver hur kommuner kan arbeta för att öka skolnärvaron. I rapporten lyfter vi fram Vänersborg som har lyckats halvera frånvaron i både grund- och gymnasieskolan. Jag är imponerad av deras systematiska arbete!

Precis som vi ser i andra sammanhang är politikernas intresse och engagemang viktigt. I Vänersborg finns ett nära samarbete mellan tre nämnder som alla har skrivit in ökad skolnärvaro som ett mål och efterfrågar resultat från organisationen. Nya rutiner för vad som gäller från första ogiltiga frånvarotillfället har införts. Nu har skolan koll på varje elev och har varken korridorsittare eller hemmasittare längre.

En central framgångsfaktor handlar om att lyssna på eleverna och göra dem delaktiga i skolnärvaroarbetet. I Vänersborg intervjuas alla elever som har frånvaro av kurator eller socialpedagog. Syftet är att få en bild av elevens syn både på sin skol- och livssituation.

Vill du veta mer om Vänersborgs arbete kan du läsa rapporten eller se filmen från det fullsatta seminariet på Skolriksdagen.

skl logotyp