En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Gemensam satsning på mottagande av nyanlända

Nu är SKL:s och Skolverkets gemensamma satsning på mottagande av nyanlända elever igång.

Den 11 mars träffades de kommuner som vill dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att stötta andra kommuner som tar emot nyanlända elever. Tolv erfarna kommuner spridda över landet – från Luleå i norr till Malmö i söder kommer att vara med.

Intresserade kommuner kommer på olika sätt kunna ta kontakt med de erfarna kommunerna för att ställa frågor eller diskutera sådant som rör utbildningen för nyanlända elever.

Olika spetskompetenser

De deltagande kommunerna visar ett stort engagemang – en stark vilja att både dela med sig och att förbättra sin egen verksamhet för att kunna erbjuda en så bra utbildning som möjligt för nyanlända elever.

Kommunerna har olika spetskompetenser som till exempel organisation, mottagningsenhet, språkutvecklande arbetssätt, språkintroduktion och kartläggning av elevernas kunskaper. Ingen är proffs på allt och alla har sådant de behöver utveckla – men de har stor erfarenhet.

Bra samarbete

Jag är glad över att vi får möjlighet att göra den här satsningen tillsammans med Skolverket. De är experter på lagstiftningen och våra medlemmar är experter på mötet med nyanlända elever i vardagen.

Jag tänker att den praktiska kunskap som kommuner har behöver tas till vara. Många gånger finns det inget facit men samtal kan bidra till ett ömsesidigt lärande och att man hittar lösningar.

Gå gärna in på vår hemsida om läs mer om satsningen.

Skolverket har tagit fram ett nytt material som heter Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång.

Jan Björklund och Andy Hargreaves på #skolriksdag

Utbildningsministern fokuserade på tre huvudfrågor på Skolriksdagen.

  • Likvärdighet
  • Nyanlända elever
  • Uppvärdera läraryrket
Jan Björklund på Skolriksdag 2013

Jan Björklund på Skolriksdag 2013

Mest av allt pratade han om invandrarelever som problem och katederundervisning som lösning viilket väckte många reaktioner på Twitter #skolriksdag. Applåder för att Skolverket ska särredovisa nyanlända elevers skolresultat. OK, bara den används på rätt sätt säger jag. Näste föreläsare Andy Hargreaves gav en helt annan bild av kombinationen invandring och goda skolresultat. Ett lite TED-inspirerat anförande som drog applåder när han imiterade Tony Blair. Och när han avslutade med uppmaningen att se invandrare som en tillgång och inte en belastning. De är vår framtid och berikar våra samhällen.

ah1

”Your best school should be your neighborhood school” – Andy Hargreaves

Under parollen ”Leading for all” poängterade Hargreaves att alla måste ta sitt ansvar att leda och styra på ett bra sätt. Här tog han upp SKL.s Matematiksatsning PISA 2015 som förebild, där kommuner jobbar ihop och utbyter erfarenheter för att uppnå gemensamt mål.

Slutet och början på två granskningar av asylsökandes skolgång

Två besked kom från Skolinspektionen igår:

  1. Skolinspektionen avslutar tillsynen av utbildning för asylsökande barn i Borgholms kommun.
  2. Under april och maj ska Skolinspektionen granska hur alla kommuner hanterar utbildning till asylsökande barn.

Jag tycker att det är bra att det som hände i Borgholm har utretts grundligt. Sen skiljer sig ändå min syn på kommunens hantering av situationen mycket från inspektionens hållning i frågan.

Jag besökte Borgholm i december och såg med egna ögon uppskattningen från elever och föräldrar och det stora engagemanget hos såväl skolansvariga som lärare. Det fanns också en viktig trygghetsaspekt hos både elever och föräldrar av att undervisningen var platsförlagd till boendet. Det är ingen enkel sak att rekrytera lärare och ordna med lokaler för drygt 300 elever med väldigt kort varsel. Kommunen fick dessutom inledningsvis besked att dessa elever bara skulle stanna en kort tid.

Förutsättningarna för att organisera utbildning för nyanlända är på många sätt annorlunda än för övriga elever. Kommunen känner till exempel inte till elevernas åldrar, var de kommer ifrån, vilka språk de talar eller vilka ämneskunskaper de har. Vid särskilda omständigheter, och under en viss period, borde det finnas utrymme för flexibla lösningar hos kommunerna och skolorna. Jag ställer mig tveksam till om kraven på att det till exempel ska finnas slöjd- och hemkunskapsundervisning eller att undervisningen idrott och hälsa måste genomföras både inomhus och utomhus är rimliga oavsett omständigheter.

Under april och maj ska Skolinspektionen ringa till alla 290 kommuner för att undersöka hur asylsökande barn som vistas i kommunen utbildning, vad undervisningen innehåller och hur kommunen har förberett sig för att kunna ge utbildning till papperslösa och gömda barn. De nya bestämmelserna om rätt till utbildning börjar gälla den 1 juli 2013. Vi kan väl åtminstone hoppas att det också innebär att kommunerna får en vägledning om hur de förväntas förbereda sig.

———————————————

BAKGRUND: Under hösten påbörjade Skolinspektionen en tillsyn av Borgholms kommuns hantering av undervisningen för asylsökande barn. Kommunen hade med kort varsel från Migrationsverket tagit emot runt 300 asylsökande barn med familjer. Skolinspektionen tog den 10 oktober 2012 emot en anmälan om att asylsökande barn vid Lundegårds camping i Borgholms kommun fick undervisning i tillfälliga lokaler på campingen och att de inte fick skollunch.

Författare:
Kommentarer: 2
Kategori: Elever
Etiketter: , , ,

skl logotyp