En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Glädjande dom om kommunala resursskolor

Igår kom en glädjande dom från Högsta förvaltningsdomstolen: Det strider inte mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver så kallade resursskolor för elever i behov av särskilt stöd.

Det handlar om Linköpings kommun som i och med domen inte behöver betala något vite för hur de valt att organisera sin verksamhet för elever i omfattande behov av särskilt stöd.

Jag har skrivit om fallet i ett tidigare blogginlägg. I korthet har det handlat om att Skolinspektionen inte ansett det förenligt med skollagen för en kommun att ha resursskolor som egna enheter med en gemensam rektor. Det är så Linköping har det, och Skolinspektionen har förelagt dem vid vite att ändra på detta. Det är utdömandet av det vitet som Högsta förvaltningsdomstolen nu har tagit ställning till efter att kommunen överklagat domarna i de lägre instanserna, en process som för övrigt tagit ett antal år. Och beskedet är alltså att Linköping inte ska avkrävas något vite för att de gör som de gör.

Inkluderande lärmiljöer är utgångspunkten

Domen är den enda rätta tycker jag. Fast det kan nog vara så att det finns de som oroar sig över domen och tänker att nu kommer det att inrättas en massa särskilda skolor för elever i behov av särskilt stöd. Det tror inte jag. Den svenska skolan ska kunna möta elevers olika behov. Här vill jag passa på att tipsa om SKL:s färska inspirationsmaterial om hur kommuner och skolor kan utforma lärmiljöer.

För vi ska vara försiktiga med att skapa särlösningar. Men vi kan inte blunda för att det finns elever med mycket omfattande behov av särskilt stöd och att det för dem kan vara motiverat med särskilt anpassade verksamheter. I alla fall under en tid. Och det är precis det som resursskolor som de i Linköping erbjuder, med sin extra höga personaltäthet och småskalighet. För en del elever blir helt enkelt en tid i resursskola vägen till inkludering på längre sikt.

Och får det finnas fristående skolor särskilt anpassade och avsedda för elever i omfattande behov av särskilt stöd, så måste det få finnas kommunala också. Det ska såklart råda lika villkor mellan kommuner och fristående huvudmän.

Skolmyndigheter tolkar lagen olika

Intressant – eller rättare sagt besynnerligt – i sammanhanget har också varit att Skolinspektionen och Skolverket har haft helt olika syn i frågan. I sitt yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen vidhöll Skolinspektionen sitt vitesföreläggande och att Linköping inte får organisera sin verksamhet som de gör. Medan Skolverket, som även de ombads yttra sig, menade att det kan kommunen visst göra. Det där är riktigt problematiskt tycker jag – att de två tunga statliga skolmyndigheterna tolkar lagen helt olika.

Men nu blev domen alltså lyckligtvis som den blev. Det bör innebära att det nu är slut på vitesförelägganden mot kommuner som har resursskolor på motsvarande sätt som Linköping. Skulle det mot förmodan visa sig att det fortfarande råder oklarheter i frågan så behövs en lagändring. Och jag kan inte tänka mig annat än att det finns ett brett stöd för att se till att det råder lika villkor mellan fristående huvudmän och kommuner när det gäller att erbjuda särskilt anpassad lärmiljöer till de elever som behöver det som mest.

Som så ofta är det eleverna som riskerar att drabbas när lagar och regler inte anpassas efter individuella behov och lokal förutsättningar. I detta fall gynnas eleverna. Det är det viktigaste.

Per-Arne Andersson

Avdelningschef

Låt även kommuner få bedriva resursskolor

Det får finnas fristående resursskolor men inte kommunala. Det är slutsatsen man kan dra av en dom som kom för några dagar sen. En dom som drabbar elever i behov av omfattande särskilt stöd. Kommunerna ges alltså inte möjlighet att möta elevernas behov på samma villkor som fristående huvudmän. Här behöver lagen ses över.

Igår berättade jag om riksdagens beslut om fjärrundervisningen och hur det drabbar elever i glesbygd och nyanlända elever. Frågan om resursskolor är ännu ett exempel på hur en elevfrånvänd lagstiftning sätter käppar i hjulet för väl fungerande lösningar.

Linköping utgår från elevernas bästa

I början av veckan fick Linköpings kommun beskedet från förvaltningsrätten i Stockholm att de inte får ha resursskolor med en egen rektor. Domen kom efter att Linköping överklagat ett vitesföreläggande från Skolinspektionen. Jag ska inte här gå in på detaljer i fallet, men läs gärna reportaget i Lärarnas tidning för att skapa dig en egen bild av hur en av de ifrågasatta skolorna arbetar. Där berättar också kommunen om varför de valt att organisera verksamheten för elever i behov av omfattande särskilt stöd som de gjort. De gör helt enkelt detta med elevernas bästa för ögonen.

Inkludering är utgångspunkten

Det får alltså inte finnas särskilda kommunala resursskolor, säger Skolinspektionen. Risken är att eleverna blir kvar i sådana skolor permanent, menar de. Och visst, jag är den förste att instämma i att vi ska vara försiktiga med att skapa särlösningar för vissa elever. Och i den mån huvudmännen gör det så ska ambitionen alltid vara att eleverna ska återgå till den ”vanliga” verksamheten så snart som möjligt. Inkludering är en viktig utgångspunkt för den svenska skolan, och ska fortsätta vara det.

Men vi kan inte blunda för att det faktiskt finns elever med så omfattande stödbehov att de behöver gå i en särskilt anpassad verksamhet. I alla fall under en period. Precis det kan resursskolor som de i Linköping erbjuda, med sin extra höga personaltäthet och småskalighet. För en del elever blir helt enkelt en tid i resursskola vägen till inkludering på längre sikt.

Måste vara lika villkor

Det konstigaste i sammanhanget är ändå att fristående resursskolor, det får det däremot finnas. De har dessutom blivit fler de senaste året, enligt en kartläggning från Skolverket. Det finns ett uttryckligt stöd i skollagen för att fristående skolor får nischa in sig mot och begränsa sig till att bedriva verksamhet för elever i behov av särskilt stöd.

Lagen behöver ses över

Tydligare än så här kan det knappast bli. Det råder inte lika villkor mellan kommunala och fristående skolor. Här behöver lagen ses över, vilket vi på SKL påpekat i en skrivelse till bland annat Utbildningsdepartementet. Detsamma tycker Skolverket. I sin rapport från nyss nämnda kartläggning föreslår de att lagstiftningen bör förtydligas så att även kommuner har rätt att skapa skolenheter som har en inriktning mot särskilt stöd. Från SKL:s sida kommer vi fortsätta driva denna fråga.

Ibland är regeringen och riksdagen väldigt snabba med att föreslå och besluta om regeländringar. Andra gånger tar det betydligt längre tid, vilket drar undan mattan för väl fungerande lösningar som drabbar eleverna. I detta fall elever i behov av omfattande särskilt stöd.

Skärmklipp resursskolor

 

Författare:
Kommentarer: 2
Kategori: Elever Resurser och resursfördelning
Etiketter: ,

skl logotyp