En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Det behövs nationell statistik om skolfrånvaro

I Dagens Samhälle uppmärksammar Malin Gren Landell och Aggie Öhman, bloggaren Prestationsprinsen, Skolverkets avvisande hållning till uppdraget att samla in och sammanställa nationell frånvarostatistik ”Frånvarande elever går under samhällets radar”.

Jag är förvånad över att Skolverket är så oförstående. SKL har länge pekat på behovet av ett nationellt uppföljningssystem där huvudmän och skolor kan följa bland annat elevernas betyg, resultat på nationella prov, avhopp och skolplacering i realtid. Uppgifter om skolnärvaro skulle kunna vara en del i ett sådant system.

Statistik ger viktig information

Regeringens utredare av skolfrånvaro, Malin Gren Landell, gjorde i sitt betänkande bedömningen att Skolverket bör få i uppdrag att samla in och redovisa nationell statistik från huvudmän om såväl giltig som ogiltig frånvaro. SKL håller med om att den här statistiken behövs. Den ger viktig information, för vi vet att det finns ett samband mellan elevers skolnärvaro och deras möjligheter att uppnå gymnasiebehörighet. Läs mer i SKL:s remissyttrande över Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

Att uppmärksamma frånvaron kan i sig bidra till en minskning, då det leder till ett mer systematiskt arbete för att minska frånvaron. Det arbete som krävs av skolor och huvudmän med att samla in och ställa samman närvarostatistik ger viktig information i det systematiska kvalitetsarbetet.

Per-Arne Andersson

Viktigt med snabba insatser mot skolfrånvaro

I september hade Svenska Dagbladet en artikelserie om hemmasittare, elever med permanent skolfrånvaro som ofta är förlagd till hemmet. Artiklarna väcker många känslor om hur olyckligt det är att en del barn och ungdomar av olika skäl väljer bort skolan. Det riskerar att få förödande konsekvenser för deras framtid.

Samverkan och snabbhet viktigt

Jag kan konstatera att skolan tidigt måste upptäcka och stödja de elever som har svårigheter i sitt lärande. Och självklart ska skolan vara trygg och trivsam för att eleverna ska kunna och vilja lära. Jag tänker också att vi i vuxenvärlden behöver bli bättre på att fånga upp signaler när barn och unga mår dåligt för att se till att de får hjälp. För att lyckas behöver skolan ibland samverka med bland annat socialtjänst, BUP och habilitering.

Sist men inte minst – vi måste agera snabbt. Ju längre tid vi väntar desto svårare blir det att få tillbaka eleven till skolan och kompensera förlorad undervisningstid.

Guide för ökad skolnärvaro

I den sista artikeln (30 september) nämns Vänd frånvaro till närvaro – Guide för systematiskt skolnärvaroarbete. Den har SKL tagit fram inom ramen för projektet Psynk – psykisk hälsa, barn och unga. Guiden beskriver hur kommuner och skolor konkret kan arbeta för att öka skolnärvaron. Den skickades till alla förvaltningschefer för grund- och gymnasieskola innan sommaren.

Karlskrona kommun är en av de kommuner som vill utveckla sitt arbete med skolnärvaro. De har valt att använda guiden som utgångspunkt. Rektorer, socialförvaltningen och representanter för Psynkprojektet har tillsammans diskuterat skolnärvaroarbetet. Nu kommer Karlskrona att ta fram en gemensam närvarorutin.

Vinst för alla

Jag hoppas att fler kommuner tar chansen att utveckla sitt arbete för att öka skolnärvaron. Att eleverna är i skolan och ges möjlighet att klara kunskapskraven innebär både en vinst för den enskilda individen och ekonomiska besparingar för samhället.

Länk till SvD:s artikelserie

Länk till Vänd frånvaro till närvaro

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Elever
Etiketter: , ,

skl logotyp