En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Kloka ord om reformer och statsbidrag

Statssekreterare Erik Nilsson skriver idag ett klokt inlägg på Facebook. Inlägget handlar om behovet av att ta hänsyn till lokala förutsättningar och vikten av dialog med huvudmän och skolor innan beslut om reformer fattas.  Han skriver också om kortsiktigheten med alla riktade statsbidrag. Orden bottnar i den kritik mot staten som han möter ute i landets olika kommuner och skolor.

Jag själv fastnade för dessa rader som borde vara en självklarhet i en bra nationell styrning:

En tanke vore att för varje beslut som fattas i regering och riksdag verkligen tänka igenom en implementeringskedja. Vad händer på nästa systemnivå om vi fattar detta beslut? Hur ska det få genomslag? När kan det ge effekt längst ut? Och ibland bara: funkar detta i verkligheten?”

Det är precis dessa frågor SKL driver och arbetar för. Jag hoppas att statssekreterarens ord blir till verkstad.  Trevlig helgläsning!

erik Nilsson

Skolreformer bör göras stegvis och utvärderas

Redan på 70-talet konstaterade professor Urban Dahlöf att Sverige saknar en tradition av att systematiskt utvärdera reformer inom skolans område. I princip har inget hänt sedan dess. Det är alltså hög tid för förändring.

Dessa slutsatser drar Per Thullberg i utredningen ”Utvärdera för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer”. Det är inte ofta som SKL applåderar en utredning på samma sätt som vi gör i detta yttrande. Läs Maria Stockhaus kommentar här.

Omslaget till utredningens slutrapport Utvärdera för utvecklingPröva och inför stegvis!

SKL har länge drivit de förslag som utredningen lägger fram. Skolpolitiska reformer har större chans att lyckas om de beslutas efter en mer noggrann prövning och efter dialog med huvudmännen.

Förslaget om att reformer bör genomföras efter att de prövats i försöksverksamhet och införas stegvis kommer inte en dag för tidigt. Jag tror att många i dagens Skolsverige kan skriva under på Thullbergs mening ”Genom att pröva i liten skala kan man undvika misstag i full skala”. Så gör man redan i många andra länder.

Utvärdering som ett stöd för verksamheten

Förutom att gå bort från storskaliga reformer, lyfter utredningen fram ytterligare en intressant internationell trend, nämligen det som kallas ”capacity building”. Det handlar om att utvärderingarna bör göras löpande- och i dialog med verksamheten – i syfte att främja utveckling på skolorna. Utvärderingarna ses därmed som ett stöd till skolan, snarare än som en kontroll av vad effekterna blev.

Ett sådant synsätt bygger på delaktighet och på att de som befinner sig i skolan kan vara med och påverka. Det skapar engagemang och en känsla av ägarskap som är en viktig nyckel till om en reform lyckas eller ej.

Uppföljnings- och utvärderingssystemet bör ses över i sin helhet

Thullbergs förslag omfattar inte bara reformer på skolområdet. Han menar att hela utvärderingssystemet bör ses över. Sverige måste ha ett system där vi kan följa elevernas kunskapsutveckling över tid och föreslår stickprovsbaserade undersökningar för att mäta trender.

Det här är en fråga som SKL driver. Jag har skrivit om detta flera gånger på bloggen. En utredning som tar ett helhetsgrepp på uppföljnings- och utvärderingssystemet bör tillsättas.

Läsvärd utredning

Thullbergs utredning är värd att läsas från pärm till pärm. Jag hoppas att de förslag som läggs fram blir en viktig utgångspunkt för den kommande regeringens arbete.

 

skl logotyp