En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Skolreformer bör göras stegvis och utvärderas

Redan på 70-talet konstaterade professor Urban Dahlöf att Sverige saknar en tradition av att systematiskt utvärdera reformer inom skolans område. I princip har inget hänt sedan dess. Det är alltså hög tid för förändring.

Dessa slutsatser drar Per Thullberg i utredningen ”Utvärdera för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer”. Det är inte ofta som SKL applåderar en utredning på samma sätt som vi gör i detta yttrande. Läs Maria Stockhaus kommentar här.

Omslaget till utredningens slutrapport Utvärdera för utvecklingPröva och inför stegvis!

SKL har länge drivit de förslag som utredningen lägger fram. Skolpolitiska reformer har större chans att lyckas om de beslutas efter en mer noggrann prövning och efter dialog med huvudmännen.

Förslaget om att reformer bör genomföras efter att de prövats i försöksverksamhet och införas stegvis kommer inte en dag för tidigt. Jag tror att många i dagens Skolsverige kan skriva under på Thullbergs mening ”Genom att pröva i liten skala kan man undvika misstag i full skala”. Så gör man redan i många andra länder.

Utvärdering som ett stöd för verksamheten

Förutom att gå bort från storskaliga reformer, lyfter utredningen fram ytterligare en intressant internationell trend, nämligen det som kallas ”capacity building”. Det handlar om att utvärderingarna bör göras löpande- och i dialog med verksamheten – i syfte att främja utveckling på skolorna. Utvärderingarna ses därmed som ett stöd till skolan, snarare än som en kontroll av vad effekterna blev.

Ett sådant synsätt bygger på delaktighet och på att de som befinner sig i skolan kan vara med och påverka. Det skapar engagemang och en känsla av ägarskap som är en viktig nyckel till om en reform lyckas eller ej.

Uppföljnings- och utvärderingssystemet bör ses över i sin helhet

Thullbergs förslag omfattar inte bara reformer på skolområdet. Han menar att hela utvärderingssystemet bör ses över. Sverige måste ha ett system där vi kan följa elevernas kunskapsutveckling över tid och föreslår stickprovsbaserade undersökningar för att mäta trender.

Det här är en fråga som SKL driver. Jag har skrivit om detta flera gånger på bloggen. En utredning som tar ett helhetsgrepp på uppföljnings- och utvärderingssystemet bör tillsättas.

Läsvärd utredning

Thullbergs utredning är värd att läsas från pärm till pärm. Jag hoppas att de förslag som läggs fram blir en viktig utgångspunkt för den kommande regeringens arbete.

 

Koll på läget – men sen då?

Framgångsrika skolkommuner tar systematiskt reda på hur det går för eleverna. Ja, allt fler kommuner blir bättre på det. Nästa steg tycks vara svårare – att veta hur informationen som samlas in kan användas på bästa sätt.

Skolorna och huvudmännen behöver relevanta fakta för att förbättra eleverna resultat. Vi måste se till att vi mäter det vi har nytta av och drar mer nytta av det vi mäter. Därför är det väldigt bra att Regionförbundet Örebro i samarbete med SKL i dagarna arrangerar en nationell konferens på temat ”Koll på läget – men sen då?”.

Jag ser fram emot att höra mer från mina medarbetare som är på plats på konferensen. Det jag har hört om första dagen har varit positivt. Den avslutades med ett panelsamtal om angelägna frågor. Till exempel hur vi kan analysera data för att öka likvärdigheten i skolan, inte minst mellan flickor och pojkar.

Jag hoppas att resultatet av konferensen blir ett ökat intresse för uppföljning och analyser hos deltagande kommuner. Här ska SKL vara med och vara ett stöd i arbetet.

Paneldebatt

Panelen: Gabriella Ahlström (moderator), Matz Nilsson (Skolledarna), Bodil Båvner (SKL), Kjell Nyman (Utbildningsdepartementet), Helen Ängmo (Skolverket), Gunnar Olausson (Skolinspektionen), Peter Morfelt (Regionförbundet Örebro)

skl logotyp