En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Vi behöver ta tillvara fritidshemmens potential

Gruppstorlekar, personaltäthet och personalens utbildningsnivå i fritidshemmen går åt fel håll, enligt ny statistik från Skolverket. Det gäller inte överallt. Men där så är fallet är det allvarligt för verksamhetens kvalitet och resultat.  För barnen och de anställda.

De senaste åren har fokus legat på skolan. Det finns skäl till det. Men det är viktigt att komma ihåg att fritidshemmet också är en del av skolan och följer samma läroplan. De allra flesta barn i årskurserna F-3 går på fritidshem. Det handlar om att se hela skoldagens potential, inte bara den obligatoriska delen av dagen.

Det är därför dags att på bred front lyfta utvecklingsfrågorna även inom fritidshemmen. SKL har därför tagit initiativ till att ge kommunerna stöd i arbetet med att stärka fritidshemmens kvalitet. Startskottet var den hearing som SKL bjöd in till i februari. Det blev en spännande dag som visade att det finns engagemang och vilja att stärka kvaliteten i fritidshemmen. Här kan du se presentationer och filmer från dagen och inspireras av goda exempel.

Stödmaterial och bättre statistik

SKL kommer under året att ta fram ett material för att stödja huvudmännens analys av fritidshemmens kvalitet.  Det blir förhoppningsvis ett bra komplement till Skolverkets allmänna råd, som också väntas komma under året.

Det är även viktigt att skärskåda statistiken. Fritidshemmen är ett område där det finns för många felkällor. Förändringar i definitioner och organisation försvårar jämförelser över tid. Vi ser också att man inte rapporterar in likadant i olika kommuner, och det verkar enklare att tyda definitionerna på skolområdet. Här har vi ett utvecklingsarbete att göra.

Jag hörde till exempel från Uppsala kommun hur deras siffror om personaltäthet ändrades markant över en natt när Skolverket övergick från att räkna årsarbetare till anställda. I Uppsala hade man angivit fritidshemspersonalen som deltid i skolan och på deltid i fritidshemmen, en organisation som är vanlig på många håll. Hur kunde definitionsförändringen slå så stort i Uppsala, men inte på andra håll? Vi tror att det beror på att man tolkar instruktionerna olika. Hur påverkar det här siffrorna? Det vet vi inte. Vi har påtalat behovet av mer rättvisande statistik till Skolverket.

Fritidshemmen har mycket att ge barnen

Oavsett ändrade definitioner och andra statistiska problem kan vi konstatera att vi behöver bli bättre på att utnyttja den potential som fritidshemmens verksamhet utgör. Det handlar om en viktig del av barnens vardag.  Vi hoppas att det utvecklingsarbete som SKL har påbörjat ska bli ett stöd till våra medlemmar. Frågan är om man kan förbättra kvalitet och resultat i skolan utan bra fritidshem?

 

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: Bli först att kommentera
  Kategori: Fritidshem
  Etiketter:

  Inga kommentarer på “Vi behöver ta tillvara fritidshemmens potential”

  skl logotyp